SFS 2014:562 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2014:562 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
140562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 8 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

9 kap.

8 §

2

Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, med

undantag för 6 kap. 3 § första stycket första meningen, samt i lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpas på likvidato-
rerna, om det inte följer något annat av detta kapitel.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att medlemsbanken går i

likvidation. Bestämmelserna om revision i 4 a kap. ska tillämpas under likvi-
dationen. I revisionsberättelsen ska det anges om likvidationen enligt reviso-
rernas mening fördröjs i onödan.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2014:562

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.