SFS 2014:845 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

140845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

2

Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Den som är under-
årig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som har näringsförbud
följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i medlemsbanken, om inte stad-

garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföre-
trädare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är
ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock
vara styrelseledamot utan att vara medlem i banken, även om stadgarna sak-
nar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i

medlemsbanken. Vid denna beräkning ska hänsyn inte tas till arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de
privatanställda.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2013:453.

SFS 2014:845

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.