SFS 2014:976 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2014:976 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
140976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker

dels att 11 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

8 a §

Bestämmelserna om ett bankaktiebolags ledning i 10 kap. 8 a�8 c §§

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas även på en
medlemsbank och dess ledning, om inte annat följer av denna lag.

11 kap.

1 §

2

En styrelseledamot eller delegat, som när han eller hon fullgör sitt upp-

drag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en medlemsbank, ska ersätta
skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en medlem eller någon annan
genom överträdelse av denna lag, Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

3, lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller bankens stadgar.

3 §

4

En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som inte är med-

lem ska ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
tillfogar medlemsbanken, en medlem eller någon annan genom att medverka
till överträdelse av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968)
om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller stadgarna.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2006:1379.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

4 Senaste lydelse 2006:1379.

SFS 2014:976

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

0976.fm Page 1 Tuesday, July 1, 2014 1:28 PM

background image

2

SFS 2014:976

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

0976.fm Page 2 Tuesday, July 1, 2014 1:28 PM

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.