SFS 2015:819 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2015:819 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
150819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PPMBKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PPMBJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om <br/>medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 1 �, 5 kap. 8 � och 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">13 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En medlem som har avg�tt ur en medlemsbank har r�tt att f� ut sina in-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">betalda eller genom insatsemission tillgodof�rda medlemsinsatser. Beloppet<br/>f�r dock inte �verstiga hans eller hennes andel i f�rh�llande till �vriga med-<br/>lemmar av bankens egna kapital enligt den balansr�kning som h�nf�r sig till<br/>tiden f�r avg�ngen. Vid ber�kningen av bankens egna kapital ska man bortse<br/>fr�n uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden f�r ut-<br/>vecklingsutgifter och f�rlagsinsatserna. Banken f�r betala ut en medlems in-<br/>betalda eller genom insatsemission tillgodof�rda medlemsinsatser tidigast sex<br/>m�nader efter dennes avg�ng. Utbetalning f�r verkst�llas bara en g�ng per<br/>kvartal och efter Finansinspektionens tillst�nd. Inspektionen ska ge tillst�nd<br/>till utbetalning om inte bankens f�rm�ga att fullg�ra sina f�rpliktelser �venty-<br/>ras.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har avg�tt har vidare r�tt att p� samma s�tt som �vriga medlem-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mar f� ut sin andel av beslutad vinstutdelning.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">G�r medlemsbanken i likvidation inom sex m�nader fr�n avg�ngen eller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">meddelas inom samma tid beslut om att f�rs�tta banken i konkurs, ska r�tten<br/>f�r den som har avg�tt att f� ut medlemsinsatser bed�mas enligt grunderna f�r<br/>reglerna om skifte av bankens tillg�ngar.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En medlems r�tt enligt f�rstatredje styckena f�r begr�nsas i stadgarna.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Detta g�ller dock inte i s�dana fall som avses i 7 kap. 15 � tredje stycket eller<br/>10 kap. 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Inl�sen enligt 7 � sker till det belopp som utg�r insatsens storlek enligt</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rlagsandelsbeviset eller, f�r f�rlagsandelar som har registrerats hos en cen-<br/>tral v�rdepappersf�rvarare enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av finan-<br/>siella instrument, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet f�r dock</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2004:318.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2007:871.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:819</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:819</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">inte �verstiga det som av medlemsbankens eget kapital enligt den senast fast-<br/>st�llda balansr�kningen, utan anlitande av uppskrivningsfonden, reservfon-<br/>den, kapitalandelsfonden eller fonden f�r utvecklingsutgifter, �r att h�nf�ra<br/>till andelen i f�rh�llande till �vriga f�rlagsinsatser.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om banken f�rs�tts i konkurs p� en ans�kan som g�rs inom ett �r efter in-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">l�sen, ska det som f�reskrivs i 4 kap. 2 � om �terbetalning till�mpas i fr�ga<br/>om f�rlagsinsatsen. Detta g�ller dock inte f�rlagsinsatser som har kunnat<br/>l�sas in utan f�reg�ende upps�gning.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Likvidatorerna ska f�r varje r�kenskaps�r l�mna en �rsredovisning,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som ska l�ggas fram p� den ordinarie f�reningsst�mman f�r godk�nnande. I<br/>fr�ga om likvidatorernas redovisning och dess behandling p� st�mman till�m-<br/>pas inte 7 kap. 5 � andra stycket 1 och 2 denna lag. Best�mmelserna i 5 kap.<br/>20, 3744 och 48 �� och 6 kap. 2 � f�rsta stycket �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554) samt 2 kap. 1 �, 5 kap. 2 � 4 och 6 kap. 2 och 3 �� lagen<br/>(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag beh�-<br/>ver inte heller till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I balansr�kningen tas det egna kapitalet upp i en post. Balansr�kningen ska</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">dock inneh�lla uppgift om insatskapitalet, i f�rekommande fall f�rdelat p�<br/>medlemsinsatskapital och f�rlagsinsatskapital.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En tillg�ng f�r inte tas upp till ett h�gre v�rde �n den ber�knas inbringa ef-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ter avdrag f�r f�rs�ljningskostnaderna. Om en tillg�ng kan ber�knas inbringa<br/>ett v�sentligt h�gre belopp �n det v�rde som har tagits upp i balansr�kningen<br/>eller om det f�r en skuld eller en likvidationskostnad kan ber�knas g� �t ett<br/>belopp som v�sentligt avviker fr�n den redovisade avs�ttningen eller skulden,<br/>ska det ber�knade beloppet anges vid tillg�ngs- eller avs�ttnings- eller skuld-<br/>posten.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016. <br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">efter den 31 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1999:1116.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 1 �, 5 kap. 8 � och 9 kap.

13 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

1 �

2

En medlem som har avg�tt ur en medlemsbank har r�tt att f� ut sina in-

betalda eller genom insatsemission tillgodof�rda medlemsinsatser. Beloppet
f�r dock inte �verstiga hans eller hennes andel i f�rh�llande till �vriga med-
lemmar av bankens egna kapital enligt den balansr�kning som h�nf�r sig till
tiden f�r avg�ngen. Vid ber�kningen av bankens egna kapital ska man bortse
fr�n uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden f�r ut-
vecklingsutgifter och f�rlagsinsatserna. Banken f�r betala ut en medlems in-
betalda eller genom insatsemission tillgodof�rda medlemsinsatser tidigast sex
m�nader efter dennes avg�ng. Utbetalning f�r verkst�llas bara en g�ng per
kvartal och efter Finansinspektionens tillst�nd. Inspektionen ska ge tillst�nd
till utbetalning om inte bankens f�rm�ga att fullg�ra sina f�rpliktelser �venty-
ras.

Den som har avg�tt har vidare r�tt att p� samma s�tt som �vriga medlem-

mar f� ut sin andel av beslutad vinstutdelning.

G�r medlemsbanken i likvidation inom sex m�nader fr�n avg�ngen eller

meddelas inom samma tid beslut om att f�rs�tta banken i konkurs, ska r�tten
f�r den som har avg�tt att f� ut medlemsinsatser bed�mas enligt grunderna f�r
reglerna om skifte av bankens tillg�ngar.

En medlems r�tt enligt f�rstatredje styckena f�r begr�nsas i stadgarna.

Detta g�ller dock inte i s�dana fall som avses i 7 kap. 15 � tredje stycket eller
10 kap. 3 � andra stycket.

5 kap.

8 �

3

Inl�sen enligt 7 � sker till det belopp som utg�r insatsens storlek enligt

f�rlagsandelsbeviset eller, f�r f�rlagsandelar som har registrerats hos en cen-
tral v�rdepappersf�rvarare enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av finan-
siella instrument, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet f�r dock

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2004:318.

3 Senaste lydelse 2007:871.

SFS 2015:819

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:819

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

inte �verstiga det som av medlemsbankens eget kapital enligt den senast fast-
st�llda balansr�kningen, utan anlitande av uppskrivningsfonden, reservfon-
den, kapitalandelsfonden eller fonden f�r utvecklingsutgifter, �r att h�nf�ra
till andelen i f�rh�llande till �vriga f�rlagsinsatser.

Om banken f�rs�tts i konkurs p� en ans�kan som g�rs inom ett �r efter in-

l�sen, ska det som f�reskrivs i 4 kap. 2 � om �terbetalning till�mpas i fr�ga
om f�rlagsinsatsen. Detta g�ller dock inte f�rlagsinsatser som har kunnat
l�sas in utan f�reg�ende upps�gning.

9 kap.

13 �

4

Likvidatorerna ska f�r varje r�kenskaps�r l�mna en �rsredovisning,

som ska l�ggas fram p� den ordinarie f�reningsst�mman f�r godk�nnande. I
fr�ga om likvidatorernas redovisning och dess behandling p� st�mman till�m-
pas inte 7 kap. 5 � andra stycket 1 och 2 denna lag. Best�mmelserna i 5 kap.
20, 3744 och 48 �� och 6 kap. 2 � f�rsta stycket �rsredovisningslagen
(1995:1554) samt 2 kap. 1 �, 5 kap. 2 � 4 och 6 kap. 2 och 3 �� lagen
(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag beh�-
ver inte heller till�mpas.

I balansr�kningen tas det egna kapitalet upp i en post. Balansr�kningen ska

dock inneh�lla uppgift om insatskapitalet, i f�rekommande fall f�rdelat p�
medlemsinsatskapital och f�rlagsinsatskapital.

En tillg�ng f�r inte tas upp till ett h�gre v�rde �n den ber�knas inbringa ef-

ter avdrag f�r f�rs�ljningskostnaderna. Om en tillg�ng kan ber�knas inbringa
ett v�sentligt h�gre belopp �n det v�rde som har tagits upp i balansr�kningen
eller om det f�r en skuld eller en likvidationskostnad kan ber�knas g� �t ett
belopp som v�sentligt avviker fr�n den redovisade avs�ttningen eller skulden,
ska det ber�knade beloppet anges vid tillg�ngs- eller avs�ttnings- eller skuld-
posten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast

efter den 31 december 2015.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:1116.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.