SFS 2015:1025 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

151025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 1 a och 4 b §§, av följande
lydelse.

9 kap.

1 a §

Om styrelsen i en medlemsbank tar emot eller upprättar förslag till

stämmobeslut om likvidation enligt 1 §, ska styrelsen underrätta resolutions-
myndigheten (Riksgäldskontoret) och Finansinspektionen om förslaget.

Om medlemsbanken är försatt i resolution eller Riksgäldskontoret under-

rättar styrelsen om att medlemsbanken ska försättas i resolution, får kallelse
till en föreningsstämma där frågan om likvidation av medlemsbanken ska
prövas inte utfärdas.

4 b §

Om en ansökan eller anmälan enligt 2 eller 4 § kommer in till rätten

eller Bolagsverket, ska rätten eller Bolagsverket underrätta Riksgäldskontoret
och Finansinspektionen om ärendet.

Rätten eller Bolagsverket får inte besluta om likvidation, om Riksgälds-

kontoret har meddelat att medlemsbanken är försatt eller ska försättas i reso-
lution.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:1025

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.