SFS 1987:1250

871250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:KXXBSD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:COUDFQ+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KXXBSD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:COUDFQ+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:20px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:KXXBSD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:23px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:26px;font-family:KXXBSD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BMJKRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:1250 </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i f�reningsbankslagen (1987:620); </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 december 1987 </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 17 december 1987. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 kap. 1-3, 12 och 17 �� samt 9 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">kap. 3 � f�reningsbankslagen (1987:620) skall ha f�ljande lyde lse. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">1 � En f�reningsbank skall ha en styrelse med minst fem ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">Styrelsen skall f�rvalta f�reningsbankens angel�genheter i enlighet med </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">vad som f�reskrivs i denn a lag och bankr�relselagen (1987: 617). </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Styrelsen v�ljs av f�reningsbanksst�mman, om det inte f�reskrivs i </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft16">stadgarna a tt en eller flera styrelseledam�ter skall utses p� annat s�tt. <br/>S�rskilda best�mmelser om att styrelseledamot kan utses av annan �n </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">st�mman finns i 4�. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">En styrelseledamots uppdrag g�ller f�r den tid som anges i st adgarna. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16">Uppdragstiden f�r inte omfatta mer �n fyra r�kenskaps�r och skall best�m�<br/>mas s� att uppdraget upph�r vid slutet av den ordinarie f�reningsbanks-<br/>st�mma p� vi lken styrelseval f�rr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">Vad so m s�gs i den na lag oc h bankr�relselagen om styrelseledam�ter </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">skall i till�mpliga delar g�lla �ven suppleanter. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">Best�mmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987: 1245) </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">om styrelserepresentation f�r de privatanst�llda. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17">2 � Ett uppdrag som styrelseledamot upph�r i f�rtid, om ledamoten eller <br/>den som har utsett honom beg�r det. Anm�lan om avg�ng skall g�r as hos <br/>styrelsen och, om en ledamot som inte �r vald p� f�reningsbanksst�mma </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">vill avg�, �ven hos den som har tillsatt honom. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">Om e n s tyrelseledamots uppdrag upph�r i f�rtid eller hinder enligt 3 � </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16">uppkommer f�r honom att vara styrelseledamot och det inte finns n�gon <br/>suppleant som kan intr�da i hans st�lle, skall �vriga styrelseledam�ter <br/>vidta �tg �rder f�r att en ny styrelseledamot tills�tts f�r den �terst�ende <br/>mandattiden. S�dana �tg�rder beh�ver dock inte vidtas, om den f�rutva�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">(1987:1245) om styrelserepresentation f�r de privatanst�llda. Skall leda�</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft16">moten v�ljas p� f�reningsbanksst�mma, kan valet anst� till n�sta ordinarie <br/>st�mma p� vilken styrelseval f�rr�ttas, om styrelsen �r beslutf�r med </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">kvarst�ende ledam�ter och suppleanter och deras antal inte understiger </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">fem. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tills�ttas i annan </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">ordning �n genom val av f�reningsbanksst�mman inte har utsetts, skall </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">bankinspektionen f�rordna en ers�ttare p� ans�kan av en styrelseledamot, </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft18">medlem, borgen�r eller n�gon annan vars r�tt kan vara beroende av att det <br/>finns n�gon som kan f�r etr�da banken. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1987/88; 10, AU 10, rskr. 103. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:723px;white-space:nowrap" class="ft12">3705 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1987:1250 </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft24">3 � Styrelseledam�terna skall vara svenska medborgare och bosatta i <br/>Sverige, om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankin�<br/>spektionen i s�rskilda fall till�ter annat. Den som �r omyndig eller i </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft24">konkurs kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den som �r <br/>underkastad n�ringsf�rbud f�ljer av 6� lagen (1986:436) om n�ringsf�r�</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">bud. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelseledam�terna skall vara medlemmar i f �reningsbanken, om inte </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">stadgarna i s�rskilt angivna fall till�ter anna t. Den som enligt lag �r st�llf ��</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">retr�dare f�r en medlem eller, om en juridisk person �r medlem, den som </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft24">�r ledamot av styrelsen f�r den juridiska personen eller del�gare i denna f�r <br/>dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i f�rening sbanken, �ven <br/>om stadgarna saknar f�reskrift om det. Om det till en central f�renings�</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">bank finns anslutna lokala f�reningsbanker, f�r den som �r medlem i en av </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">dessa vara styrelseledamot ocks� i den centrala f�reningsbanken. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i andra stycket g�ller inte arbetstagarrepresentanter </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft25">som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de <br/>privatanst�llda. </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r vaije p�b�rjat femtal vara </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft24">anst�lld i en f�reningsbank. Vid denna ber�kning skall h�nsyn inte tas till <br/>arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepre�<br/>sentation f�r de privatanst�llda. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft24">12 � Styrelsen �r beslutf�r, om mer �n h�lften av hela antalet styrelsele�<br/>dam�ter eller det h�gre antal som f�reskrivs i stadgarna �r n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut i ett �rende f�r dock inte fattas, om inte s�vitt m�jligt samtliga </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">styrelseledam�ter f�tt tillf�lle att delta i �r endets behandling och erh�llit </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">tillfredsst�llande underlag f�r att avg�ra �rendet. Om en styrelseledamot </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">inte kan komma och de t finns en suppleant, som skall tr�da in i hans st�lle, </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft24">skall suppleanten ges tillf�lle till det. Suppleant f�r arbetstagarledamot, <br/>som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om sty relserepresentation f�r de </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">privatanst�llda, skall dock alltid f� underlag och ges tillf�lle att delta i </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">�rendets behandling p� samma s�tt som en styrelseledamot. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">Om inte stadgarna f�reskriver s�rskild r�stmajoritet, g�ller som styrel�</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">sens beslut den mening f�r vilken mer �n h�lften av de n�rvarande r�star </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">eller, vid lika r�ste tal, den mening som ordf�randen bitr�der. �r styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">inte fulltalig, skall de som r�star f�r beslutet dock utg�ra mer �n en </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft25">tredjedel av hela antalet styrelseledam�ter, om inte annat f�reskrivs i <br/>stadgarna. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">Handlingar som enligt denna lag eller bankr�relselagen (1987:617) skall </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft25">undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst h�lften av hela <br/>antalet styrelseledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22">3706 </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">17 � F�r registrering skall f�reningsbanken anm�la vem som har utsetts </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft24">till styrelseledamot, suppleant och firmatecknare samt deras postadress <br/>och personnummer. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen <br/>(1987; 1245) om styrelserepresentation f�r de privatanst�llda, skall detta <br/>anges. F�r registrering skal! f�reningsbanken �ven anm�la av vilka och hur </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">bankens firma tecknas. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Anm�lan g�rs f�rsta g�ngen n�r f�reningsbanken enligt 2 kap. 5 � anm�ls </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r registrering och d�refter genast efter det att en �ndring har intr�ffat i ett </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rh�llande som har anm�lts eller skall anm�las f�r registrering enligt </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1987:1250 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rsta stycket. R�tt att g�ra anm�lan tillkommer �ven den som anm�lning�<br/>en g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�reningsbankens postadress �ndras, skall f�re ningsbanken genast </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">anm�la det f�r registrering. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 kap. <br/></b>3 � Om styrelseledam�terna underl�ter att fullg�ra vad som �ligger dem </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 2 � f�rsta st ycket, svarar de och andra som med vetskap om denna </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft35">underl�tenhet han dlar p� f �reningsbankens v�gnar solidariskt f�r de f�r�<br/>pliktelser som uppkommer f�r f�reningsbanken. En styrelseledamot <br/>undg�r dock a nsvar, om han visar att underl�tenheten inte beror p� f�r�</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">summelse av honom. S olidariskt ansvar f�r de f�rpliktelser som uppkom�</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft35">mer f�r f�reningsbanken intr�der �ven f�r s�dana medlemmar som, n�r <br/>likvidationsplikt f�religger enligt 2 � f�rsta stycket, med v etskap om likvi�</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">dationsplikten deltar i beslut att forts�tta f�reningensbankens verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft36">Ansvarighet enligt denna paragraf g�ller dock inte f�r f�rpliktelser som <br/>uppkommer sedan likvidationsfr�gan har h�nskjutits till r�ttens pr�vning </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft35">eller sedan ett tillr�ckligt antal medlemmar har intr�tt efter den i 2 � f�rsta <br/>stycket angivna tiden. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">BENGT K.�. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft35">Anders Nordstr�m <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:1250

om �ndring i f�reningsbankslagen (1987:620);

utkom fr�n trycket

den 30 december 1987

Utf�rdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 kap. 1-3, 12 och 17 �� samt 9

kap. 3 � f�reningsbankslagen (1987:620) skall ha f�ljande lyde lse.

6 kap.

1 � En f�reningsbank skall ha en styrelse med minst fem ledam�ter.

Styrelsen skall f�rvalta f�reningsbankens angel�genheter i enlighet med

vad som f�reskrivs i denn a lag och bankr�relselagen (1987: 617).

Styrelsen v�ljs av f�reningsbanksst�mman, om det inte f�reskrivs i

stadgarna a tt en eller flera styrelseledam�ter skall utses p� annat s�tt.
S�rskilda best�mmelser om att styrelseledamot kan utses av annan �n

st�mman finns i 4�.

En styrelseledamots uppdrag g�ller f�r den tid som anges i st adgarna.

Uppdragstiden f�r inte omfatta mer �n fyra r�kenskaps�r och skall best�m�
mas s� att uppdraget upph�r vid slutet av den ordinarie f�reningsbanks-
st�mma p� vi lken styrelseval f�rr�ttas.

Vad so m s�gs i den na lag oc h bankr�relselagen om styrelseledam�ter

skall i till�mpliga delar g�lla �ven suppleanter.

Best�mmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987: 1245)

om styrelserepresentation f�r de privatanst�llda.

2 � Ett uppdrag som styrelseledamot upph�r i f�rtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom beg�r det. Anm�lan om avg�ng skall g�r as hos
styrelsen och, om en ledamot som inte �r vald p� f�reningsbanksst�mma

vill avg�, �ven hos den som har tillsatt honom.

Om e n s tyrelseledamots uppdrag upph�r i f�rtid eller hinder enligt 3 �

uppkommer f�r honom att vara styrelseledamot och det inte finns n�gon
suppleant som kan intr�da i hans st�lle, skall �vriga styrelseledam�ter
vidta �tg �rder f�r att en ny styrelseledamot tills�tts f�r den �terst�ende
mandattiden. S�dana �tg�rder beh�ver dock inte vidtas, om den f�rutva�

rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation f�r de privatanst�llda. Skall leda�

moten v�ljas p� f�reningsbanksst�mma, kan valet anst� till n�sta ordinarie
st�mma p� vilken styrelseval f�rr�ttas, om styrelsen �r beslutf�r med

kvarst�ende ledam�ter och suppleanter och deras antal inte understiger

fem.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tills�ttas i annan

ordning �n genom val av f�reningsbanksst�mman inte har utsetts, skall

bankinspektionen f�rordna en ers�ttare p� ans�kan av en styrelseledamot,

medlem, borgen�r eller n�gon annan vars r�tt kan vara beroende av att det
finns n�gon som kan f�r etr�da banken.

' Prop. 1987/88; 10, AU 10, rskr. 103.

3705

background image

SFS 1987:1250

3 � Styrelseledam�terna skall vara svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankin�
spektionen i s�rskilda fall till�ter annat. Den som �r omyndig eller i

konkurs kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den som �r
underkastad n�ringsf�rbud f�ljer av 6� lagen (1986:436) om n�ringsf�r�

bud.

Styrelseledam�terna skall vara medlemmar i f �reningsbanken, om inte

stadgarna i s�rskilt angivna fall till�ter anna t. Den som enligt lag �r st�llf ��

retr�dare f�r en medlem eller, om en juridisk person �r medlem, den som

�r ledamot av styrelsen f�r den juridiska personen eller del�gare i denna f�r
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i f�rening sbanken, �ven
om stadgarna saknar f�reskrift om det. Om det till en central f�renings�

bank finns anslutna lokala f�reningsbanker, f�r den som �r medlem i en av

dessa vara styrelseledamot ocks� i den centrala f�reningsbanken.

Best�mmelserna i andra stycket g�ller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r de
privatanst�llda.

Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r vaije p�b�rjat femtal vara

anst�lld i en f�reningsbank. Vid denna ber�kning skall h�nsyn inte tas till
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepre�
sentation f�r de privatanst�llda.

12 � Styrelsen �r beslutf�r, om mer �n h�lften av hela antalet styrelsele�
dam�ter eller det h�gre antal som f�reskrivs i stadgarna �r n�rvarande.

Beslut i ett �rende f�r dock inte fattas, om inte s�vitt m�jligt samtliga

styrelseledam�ter f�tt tillf�lle att delta i �r endets behandling och erh�llit

tillfredsst�llande underlag f�r att avg�ra �rendet. Om en styrelseledamot

inte kan komma och de t finns en suppleant, som skall tr�da in i hans st�lle,

skall suppleanten ges tillf�lle till det. Suppleant f�r arbetstagarledamot,
som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om sty relserepresentation f�r de

privatanst�llda, skall dock alltid f� underlag och ges tillf�lle att delta i

�rendets behandling p� samma s�tt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna f�reskriver s�rskild r�stmajoritet, g�ller som styrel�

sens beslut den mening f�r vilken mer �n h�lften av de n�rvarande r�star

eller, vid lika r�ste tal, den mening som ordf�randen bitr�der. �r styrelsen

inte fulltalig, skall de som r�star f�r beslutet dock utg�ra mer �n en

tredjedel av hela antalet styrelseledam�ter, om inte annat f�reskrivs i
stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag eller bankr�relselagen (1987:617) skall

undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst h�lften av hela
antalet styrelseledam�ter.

3706

17 � F�r registrering skall f�reningsbanken anm�la vem som har utsetts

till styrelseledamot, suppleant och firmatecknare samt deras postadress
och personnummer. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen
(1987; 1245) om styrelserepresentation f�r de privatanst�llda, skall detta
anges. F�r registrering skal! f�reningsbanken �ven anm�la av vilka och hur

bankens firma tecknas.

Anm�lan g�rs f�rsta g�ngen n�r f�reningsbanken enligt 2 kap. 5 � anm�ls

f�r registrering och d�refter genast efter det att en �ndring har intr�ffat i ett

background image

f�rh�llande som har anm�lts eller skall anm�las f�r registrering enligt

SFS 1987:1250

f�rsta stycket. R�tt att g�ra anm�lan tillkommer �ven den som anm�lning�
en g�ller.

Om f�reningsbankens postadress �ndras, skall f�re ningsbanken genast

anm�la det f�r registrering.

9 kap.
3 � Om styrelseledam�terna underl�ter att fullg�ra vad som �ligger dem

enligt 2 � f�rsta st ycket, svarar de och andra som med vetskap om denna

underl�tenhet han dlar p� f �reningsbankens v�gnar solidariskt f�r de f�r�
pliktelser som uppkommer f�r f�reningsbanken. En styrelseledamot
undg�r dock a nsvar, om han visar att underl�tenheten inte beror p� f�r�

summelse av honom. S olidariskt ansvar f�r de f�rpliktelser som uppkom�

mer f�r f�reningsbanken intr�der �ven f�r s�dana medlemmar som, n�r
likvidationsplikt f�religger enligt 2 � f�rsta stycket, med v etskap om likvi�

dationsplikten deltar i beslut att forts�tta f�reningensbankens verksamhet.

Ansvarighet enligt denna paragraf g�ller dock inte f�r f�rpliktelser som
uppkommer sedan likvidationsfr�gan har h�nskjutits till r�ttens pr�vning

eller sedan ett tillr�ckligt antal medlemmar har intr�tt efter den i 2 � f�rsta
stycket angivna tiden.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1988.

P� regeringens v�gnar

BENGT K.�. JOHANSSON

Anders Nordstr�m
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.