SFS 1987:1250

871250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1250

om ändring i föreningsbankslagen (1987:620);

utkom från trycket

den 30 december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 1-3, 12 och 17 §§ samt 9

kap. 3 § föreningsbankslagen (1987:620) skall ha följande lyde lse.

6 kap.

1 § En föreningsbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.

Styrelsen skall förvalta föreningsbankens angelägenheter i enlighet med

vad som föreskrivs i denn a lag och bankrörelselagen (1987: 617).

Styrelsen väljs av föreningsbanksstämman, om det inte föreskrivs i

stadgarna a tt en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.
Särskilda bestämmelser om att styrelseledamot kan utses av annan än

stämman finns i 4§.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i st adgarna.

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestäm­
mas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsbanks-
stämma på vi lken styrelseval förrättas.

Vad so m sägs i den na lag oc h bankrörelselagen om styrelseledamöter

skall i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987: 1245)

om styrelserepresentation för de privatanställda.

2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller
den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall gör as hos
styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsbanksstämma

vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

Om e n s tyrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon
suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter
vidta åtg ärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående
mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva­

rande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall leda­

moten väljas på föreningsbanksstämma, kan valet anstå till nästa ordinarie
stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med

kvarstående ledamöter och suppleanter och deras antal inte understiger

fem.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tillsättas i annan

ordning än genom val av föreningsbanksstämman inte har utsetts, skall

bankinspektionen förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot,

medlem, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det
finns någon som kan för eträda banken.

' Prop. 1987/88; 10, AU 10, rskr. 103.

3705

¬

background image

SFS 1987:1250

3 § Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankin­
spektionen i särskilda fall tillåter annat. Den som är omyndig eller i

konkurs kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är
underkastad näringsförbud följer av 6§ lagen (1986:436) om näringsför­

bud.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i f öreningsbanken, om inte

stadgarna i särskilt angivna fall tillåter anna t. Den som enligt lag är ställf ö­

reträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som

är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i förening sbanken, även
om stadgarna saknar föreskrift om det. Om det till en central förenings­

bank finns anslutna lokala föreningsbanker, får den som är medlem i en av

dessa vara styrelseledamot också i den centrala föreningsbanken.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påbörjat femtal vara

anställd i en föreningsbank. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepre­
sentation för de privatanställda.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelsele­
damöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande.

Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i är endets behandling och erhållit

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot

inte kan komma och de t finns en suppleant, som skall träda in i hans ställe,

skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot,
som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om sty relserepresentation för de

privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i

ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som styrel­

sens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar

eller, vid lika röste tal, den mening som ordföranden biträder. �r styrelsen

inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en

tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i
stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag eller bankrörelselagen (1987:617) skall

undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela
antalet styrelseledamöter.

3706

17 § För registrering skall föreningsbanken anmäla vem som har utsetts

till styrelseledamot, suppleant och firmatecknare samt deras postadress
och personnummer. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen
(1987; 1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta
anges. För registrering skal! föreningsbanken även anmäla av vilka och hur

bankens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när föreningsbanken enligt 2 kap. 5 § anmäls

för registrering och därefter genast efter det att en ändring har inträffat i ett

¬

background image

förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt

SFS 1987:1250

första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälning­
en gäller.

Om föreningsbankens postadress ändras, skall före ningsbanken genast

anmäla det för registrering.

9 kap.
3 § Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem

enligt 2 § första st ycket, svarar de och andra som med vetskap om denna

underlåtenhet han dlar på f öreningsbankens vägnar solidariskt för de för­
pliktelser som uppkommer för föreningsbanken. En styrelseledamot
undgår dock a nsvar, om han visar att underlåtenheten inte beror på för­

summelse av honom. S olidariskt ansvar för de förpliktelser som uppkom­

mer för föreningsbanken inträder även för sådana medlemmar som, när
likvidationsplikt föreligger enligt 2 § första stycket, med v etskap om likvi­

dationsplikten deltar i beslut att fortsätta föreningensbankens verksamhet.

Ansvarighet enligt denna paragraf gäller dock inte för förpliktelser som
uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till rättens prövning

eller sedan ett tillräckligt antal medlemmar har inträtt efter den i 2 § första
stycket angivna tiden.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K.�&. JOHANSSON

Anders Nordström
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.