SFS 1989:1089

891089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989; 1089

om ändring i föreningsbankslagen (1987:620);

uikom från trycket

den 11 januari 1990

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 4 kap. 3 § och 9 kap. 14 § före­

ningsbankslagen (1987; 620) skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 § En med lem, som deltar i föreningsbanken med högre insatsbelopp
än han är skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskju­

tande belopp utan att avgå ur föreningsbanken. Beträffande uppsägningen

samt medlemmens rätt att få ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet
att betala tillbaka vad han har fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 §

första stycket. Sexmånadersfristen enlig t 1 § skall därvid räknas från ut­

gången av det räkenskapsår som sedan uppsägningen har gjorts slutar näst
efter en månad eller den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i
stadgarna. Härutöver g äller att sådant insatsbe lopp får betala s ut endast
om det kan ske med hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i

2 kap. 9-10 §§ bankrörelselagen (1987:617).

9 kap.

14 § När den i ka llelsen på okända borgen ärer bestämda anmälningsti­

den har gått ut och al la kända sku lder blivit betalda , skall likvidatorerna
skifta föreningsbankens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvis-
tigt eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan bet alas,

skall så mycket av föreningsbankens medel som kan behövas för denna

betalning behållas och återstoden skiftas.

I en lok al föreningsbank får till medlemm arna, utöver av de m betalda

insatser, betala s ut medel endast i den mån det kan ske med häns yn till
bestämmelserna i 2kap. 9 -10§§ bankrörelselagen (1987:617). De medel

som sålunda inte får betalas ut sk all föras till den cen trala föreningsban­

kens reservfond.

De medlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill klandra

skiftet skall väcka talan mo t föreningsbanken senast tre månader efter det

att slutredovisningen lades fram på föreningsbanksstämman.

Om en medlem eller innehava re av en förlagsandel inte inom fem år

' Prop. 1989/90:43, NU 15, rskr. 10 3.

2053

66-SFS 1989

¬

background image

'vi'Häll;

SFS 1989.1089

efter det att slu tredovisningen lades fram på f breningsbanksstämman har

anmält sig for att lyfta vad han har erhållit vid skiftet, har han förlorat sin

rätt till detta. Om medlen är ringa i forhållande till de skiftade tillgångar­

na, kan rätten på anmäla n av likvidato rema fbrord na att medlen skall

tillfalla allmänna arvsfonden. I annat fall skall 17 § tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 f ebruari 1990.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.