SFS 1990:824

900824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g. .

SFS 1990:824

m ändring i föreningsbankslagen (1987:620);

Utkom från tryck et

Utfärdad den 21 juni 1990

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 2 § föreningsbankslagen

(1987:620) skal! ha följande lydelse.

2 kap.

2 § En föreningsbanks stadgar skall stadfästas. Till ansökan om stadfäs-
telse skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

Stadfästelse av stadgar meddelas for en central föreningsbank av rege­

ringen och för en lokal föreningsbank av bankinspektionen.

Vid beha ndlingen av en ansökan om stadfästelse av stadgar prövas att

stadgarna överensstämmer med denna lag, bankrörelselagen (1987:617)

och andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser

behövs med hänsyn till omfattningen och arten av föreningsbankens verk­

samhet.

Regeringen skall stadfästa stadgarna och bevilja oktroj för en central

foreningsbank, om den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla

kraven på en sund bankverksamhet.

den 17 juli 1990

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90:116, NU38, rskr. 351.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.