SFS 1990:1303

901303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1303 Lag

Utkom frän trycket

den 21 december 1990

2366

om ämdiring i HoreningsbankslageEi (1987:620);

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 14 §§ förenings-

bankslagen (1987:620) skall ha följande lydelse.

é(

• fp

,0

6 kap.

3

Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta i Sve rige,

om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektio­

nen i särskilda fall tillåter annat. Den som är underårig eller i konkurs eller

som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelse­

ledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer

av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningsbanken, om inte

stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är
ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den
som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i
denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningsban­

ken, även om stadgarna saknar föreskrift om det. Om det till en central
föreningsbank finns anslutna lokala föreningsbanker, får den som är med- •

lem i en av dessa vara styrelseledamot också i den centrala föreningsban- '

ken.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

fiji

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara

Jp

anställd i en föreningsbank. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till llaibjip

'i T

T.-!

arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresen­

tation för de privatanställda.

mm

•i

4 § 1 en central föreningsbank skall styrelsen utse en eller, om det be ­

hövs, flera verkställande direktörer att under styrelsens inseende leda

verksamheten i föreningsbanken. Styrelsen får även utse ställföreträdare r
för verkställande direktör. Om någon annan än styrelseledamot utses till
verkställande direktör, skall han ingå som ledamot i styrelsen. Om någoncj

annan än styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses till ställföreträdare^

för verkställande direktör, skall han ingå som suppleant i styrelsen. Ver k-v'

ställande direktör skall vara bosatt i Sverige, om in te regeringen eller efter

regeringens bemyndigande bankinspektionen i särskilda fall tillåter något

annat.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga

delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör.

14 § Styrelsen företräder föreningsbanken och tecknar dess firma.

' Prop. 1989/90; 160, 1990/91 :LU11. rskr.42.

' Senaste lydelse 1988:1304.

¬

background image

'iStyrelsen kan bemyndiga en styrel seledamot eller annan att företräda

SFS 1990:1303

Ibrenlngsbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant

bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas

att företräda föreningsbanken och teckna dess firma skall vara bosatt i
Sverige, om inte rege ringen eller efter regeringens bemyndigande bankin­
spektionen i särskilda fall tillåter något annat. I övrigt gäller i fråga om den
som inte är styrelseledamot vad som s ägs i 3 § första och andra sty ckena
och 13 § om styrelseledamot.

Rätten att teckna föreningsbankens firma får utövas endast av två eller

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

andra stycket.

Denna lag träder i kr aft den I januari 19 91.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.