SFS 1991:998

910998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:998 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i föreningsbankslagen (1987:620);

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs att 6 kap. 8 § föreningsbankslagen

(1987:620) skall ha följande lydelse.

6 kap.

8 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anstäl ld i en för­

eningsbank får inte vara styrelseledamot i s ådana företag vars huvudsakli­
ga verksamhet består i att för valta eller driva handel med aktier eller som

driver emissionsrörelse. I andra företag får de vara styrelseledamöter, om

1692

' Prop. 1990/91: 142. NU37. rskr. 349.

¬

background image

fbreningsbankens styrelse i varje särskilt fall, ger sitt tillstånd. Den som

SFS 1991:998

tillståndet avser får inte delta i styrelsens beslut i fråg an.

Första stycket gäller inte för sådant företag som ingår i samm a koncern

som banken.

Denna lag träder i kraft den 1 au gusti 1991.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.