SFS 1992:1240

921240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1240 Lag

Utkom från trycket

oiH ändriDg i forciiingsbankslagen (1987:620);

den 21 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 3, 4, 14 och 17'§§^,|^

föreningsbankslagen (1987:620) skall ha följande lydelse.

• V-f

6 kap.

3

Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Euro­

peiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller, efter regér
ringens bemy ndigande. Finansinspektionen i särskilda fall tillå ter ann'åt.^
Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap;;

7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den

som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) pm

näringsförbud.

'3

3000

' Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93: LU14, rskr. 1992/93:62.

' Senaste lydelse 1992:1058.

¬

background image

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningsbanken, om inte

SFS 1992:1240

stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är
ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den
som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i
denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningsban­

ken, även om stadgarna saknar föreskrift om det. Om det till en central
föreningsbank finns anslutna lokala föreningsbanker, för den som är med­

lem i en av dessa vara styrelseledamot också i den centrala föreningsban­
ken.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsett s enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påböijat femtal vara

anställd i en föreningsbank. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till

arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresen­

tation för de privatanställda.

4

I en central föreningsbank skall styrelsen utse en eller, om det

behövs, flera verkställande direktörer att under styrelsens inseende leda
verksamheten i föreningsbanken. Styrelsen får även utse ställföreträdare
för verkställande direktör. Om någon annan än styrelseledamot utses till

verkställande direktör, skall han ingå som ledamot i styrelsen. Om någon

annan än s tyrelseledamot eller styrelsesuppleant utses till ställföreträdare
för verkställande direktör, skall han ingå som suppleant i styrelsen. Verk­

ställande direktör skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samar­

betsområdet, om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Finansinspektionen i särskilda fall tillåter något annat.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga

delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör.

14 §" Styrelsen företräder föreningsbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda

föreningsbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant
bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas

att företräda föreningsbanken och t eckna dess firma skall vara bosatt inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller efter

regeringens bemyndigande Finansinspektionen i särskilda fall tillåter nå­

got annat. I övrigt gäller i fråga om den som inte är styrelseledamot vad
som sägs i 3 § första och andra styckena och 13 § om styrelseledamot.

Rätten att teckna föreningsbankens firma får utövas endast av två eller

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

andra stycket.

Om föreningsbanken inte har någon här i lan det bosatt behörig ställfö­

reträdare, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på
bankens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte

lämnas till någon som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken.

' Senaste lydelse 1992:1058.

3001

Senaste lydelse 1992:1058.

¬

background image

SFS 1992:1240

17

För registrering skall fbreningsbanken anmäla vem som har u

till styrelseledamot, suppleant och firmatecknare och vem som enligt 1
bemyndigats att på bankens vägnar ta emot delgivning samt deras
adress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om
ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen (198 7:1245) om styrel

representation för de privatanställda, skall detta anges. För regist

skall föreningsbanken även anmäla av vilka och hur bankens firma

:

nas.

( ,

Anmälan görs första gången n är föreningsbanken enligt 2 kap. 5 §

mäls för registrering och därefter genast efter det att en ändring
inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registren '
ring enligt första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den soin

anmälningen gäller.

Om föreningsbankens postadress ändras, skall föreningsbanken genast

anmäla det för registrering.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Per Holmstrand
(Finansdepartementet)

• Senaste lydelse 1987:1250.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.