SFS 2016:49 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

160049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 4 och 8 §§ lagen (1995:1570)

om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

2

För varje förlagsinsats ska medlemsbanken utfärda ett förlagsandels-

bevis. Beviset ska ställas till viss person, till innehavaren eller till viss person
eller order och innehålla uppgift om

1. bankens firma,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning ska betalas ut och inlösen ske,
6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. upplysning om vad 2 § andra stycket innehåller.
Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av banken. Styrelseledamöters eller

firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på liknande
sätt.

I stadgarna kan det bestämmas att medlemsbanken får registrera förlagsan-

delar hos en svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument i stället för att ut-
färda förlagsandelsbevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det
gäller förvärvsbegränsningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument följer att förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsande-
lar som har registrerats enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad

hos en värdepapperscentral blir giltigt endast om den som har panträtt i för-
lagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

8 §

3

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt

förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har registrerats hos en
svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentra-

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2007:871.

3 Senaste lydelse 2015:819.

SFS 2016:49

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:49

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

ler och kontoföring av finansiella instrument, insatsens storlek enligt registre-
ringen. Beloppet får dock inte överstiga det som av medlemsbankens eget ka-
pital enligt den senast fastställda balansräkningen, utan anlitande av uppskriv-
ningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden eller fonden för utvecklings-
utgifter, är att hänföra till andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Om banken försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter in-

lösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i fråga
om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat
lösas in utan föregående uppsägning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.