SFS 2016:213 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

160213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 6 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

13 kap.

6 §

2

Ett beslut av registreringsmyndigheten att skriva av en anmälan om re-

gistrering eller att vägra registrering enligt 3 § andra stycket får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut av registreringsmyn-
digheten enligt 10 kap. 5 § tredje stycket. Ett beslut av registreringsmyndig-
heten att vägra registrering av en firma överklagas dock till Patent- och mark-
nadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från
dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2016:213

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.