SFS 2016:435 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

160435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker

3

dels att 6 kap. 3 a § och 7 a kap. 9 a och 9 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 a kap. 17 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 a kap. 1 a, 12 a och 12 b §§ ska betecknas 7 a kap. 1 b,

12 b och 12 c §§,

dels att 6 kap. 4 a och 4 b §§, 7 a kap. 1 b, 3, 9, 12 b, 17 och 22 §§ och rub-

rikerna närmast före 7 a kap. 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 7 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a,

16 b och 22 a §§, och närmast före 7 a kap. 16 b och 22 a §§ nya rubriker av
följande lydelse.

6 kap.

4 a §

4

I en medlemsbank ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets le-

damöter får inte vara anställda av banken. Minst en ledamot ska ha redovis-
nings- eller revisionskompetens. Utskottet ska utse en av ledamöterna att vara
dess ordförande.

Banken får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, förutsatt

att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 4 b § och de uppgifter som revisions-

utskottet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revi-
sion av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens be-
slut 2005/909/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

3 Senaste lydelse av
6 kap. 3 a § 2009:571
7 a kap. 9 a § 2009:571
7 a kap. 9 b § 2009:571
7 a kap. 12 b § 2004:977
rubriken närmast före 7 a kap. 17 § 2004:318.

4 Senaste lydelse 2009:571.

SFS 2016:435

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:435

4 b §

5

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka bankens finansiella rapportering samt lämna rekommendatio-

ner och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i

bankens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt re-

visionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vil-
ken funktion utskottet har haft,

5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller banken andra tjänster än
revision, och

6. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om re-

visorsval.

Om banken har en valberedning som medlemmarna har ett betydande in-

flytande i, får banken ge valberedningen i uppgift att i stället för revisions-
utskottet lämna ett förslag till föreningsstämman om val av revisor.

7 a kap.

1 a §

Bestämmelser om revision av medlemsbanker finns även i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om
särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och
om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförord-
ning).

1 b §

6

Uppdraget som revisor för en medlemsbank får gälla högst sju år i

följd.

Första stycket gäller inte om revisorn är ett registrerat revisionsbolag. För

ett sådant uppdrag finns det bestämmelser i artikel 17.1 andra stycket i EU:s
revisorsförordning om att uppdraget får gälla högst tio år i följd.

1 c §

Ett avtalsvillkor som har till syfte att föreningsstämman ska välja en

viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande
är ogiltigt. Detsamma gäller sådana begränsningar i stadgarna.

Obehörighetsgrunder och kompetenskrav

7

3 §

8

Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller som har förval-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en medlemsbank.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

medlemsbank.

5 Senaste lydelse 2009:571.

6 Senaste lydelse av tidigare 7 a kap. 1 a § 2009:571.

7 Senast lydelse 2004:318.

8 Senaste lydelse 2009:571.

background image

3

SFS 2016:435

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens verk-
samhet krävs för uppdragets fullgörande.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om

vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses att
vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen
(2001:883). Bestämmelserna i 5 § om jäv, 19 § om rätt att närvara på stämma
och 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om rap-
porteringsskyldighet tillämpas på den huvudansvarige.

Revisorns uppgifter

9

9 §

10

Revisorn i en medlemsbank ska granska bankens årsredovisning jämte

räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Granskningen ska utföras med pro-
fessionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisions-
sed kräver.

Om en medlemsbank är moderföretag (moderbank), ska revisorn även

granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i
övrigt.

En revisor som är utsedd av någon annan än Finansinspektionen ska följa

de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider mot
lag, stadgarna eller god revisionssed.

12 a §

Om banken har fler än en revisor, ska de lämna en gemensam revi-

sionsberättelse. Det som sägs i 11 § om hänvisning till revisionsberättelsen
gäller då samtliga revisorer.

Vid oenighet om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstäm-

melse med tillämplig lag om årsredovisning ska varje revisor göra ett sådant
uttalande som avses i 13 § första stycket och ange skälen för oenigheten.

12 b §

11

Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. bankens firma och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat,

och

4. revisorns etableringsort.
Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla upp-

gift om vilken dag revisionen avslutades.

13 a §

Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer när det gäller händelser

eller förhållanden som kan medföra betydande tvivel om bankens förmåga att
fortsätta sin verksamhet, ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande i frå-
gan.

16 a §

Utöver vad som följer av 13 a och 14 §§ får revisionsberättelsen inte

innehålla någon försäkran om bankens framtida lönsamhet eller om hur effek-

9 Senaste lydelse 2004:318.

10 Senaste lydelse 2004:318.

11 Senaste lydelse av tidigare 7 a kap. 12 a § 2004:977.

background image

4

SFS 2016:435

tivt och ändamålsenligt styrelsen eller den verkställande direktören har drivit
eller kommer att driva verksamheten.

Koncernrevision

16 b §

I samband med en koncernrevision ska revisorn bedöma och utvär-

dera det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncernföre-
tagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokumentation
av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som av-

ses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska
också underrätta Revisorsnämnden om hindret.

17 §

12

I en moderbank ska revisorn lämna en särskild revisionsberättelse be-

träffande koncernen. Då ska 12–14, 16 och 16 a §§ tillämpas.

22 §

13

En medlemsbank ska för registrering anmäla vem som har utsetts till

revisor och, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvud-
ansvarig för revisionen.

Anmälan ska innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen

avviker från revisorns hemvist, ska även hemvisten anges. Anmälan ska
vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets
organisationsnummer eller något annat identifieringsnummer anges.

Anmälan ska göras första gången när banken enligt 2 kap. 5 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett
förhållande som har anmälts eller ska anmälas för registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

Domstols entledigande av revisorn

22 a §

En revisor som har utsetts av föreningsstämman får entledigas av

tingsrätten i den ort där styrelsen har sitt säte om han eller hon är olämplig för
uppdraget.

En ansökan om att tingsrätten ska besluta om entledigande får göras av
1. medlemmar som representerar minst fem procent av rösterna i banken,
2. styrelsen, och
3. Finansinspektionen.

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Om en medlemsbank vid ikraftträdandet inte har överlåtbara värdepap-

per upptagna till handel på en reglerad marknad, tillämpas bestämmelserna
om redovisningskompetens eller revisionskompetens i 6 kap. 4 a § första
stycket tredje meningen och andra stycket 2 först efter den första ordinarie
föreningsstämma som hålls efter den 16 juni 2016.

3. Bestämmelserna i 7 a kap. 1 c § tillämpas även på villkor och begräns-

ningar som har avtalats respektive beslutats före ikraftträdandet.

12 Senaste lydelse 2004:318.

13 Senaste lydelse 2004:318.

background image

5

SFS 2016:435

4. Bestämmelserna om revisionsberättelse och koncernrevision i de nya 7 a

kap. 12 a, 13 a, 16 a och 16 b §§ och i 7 a kap. 12 b och 17 §§ i den nya lydel-
sen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
16 juni 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.