SFS 2016:715 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

160715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

2

När en styrelseledamot tillträder sitt uppdrag, ska han eller hon för

införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma
koncern som medlemsbanken, om det inte har skett dessförinnan. Föränd-
ringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om styrelseledamoten är anmälningsskyldig

enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruks-
förordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och
2004/72/EG.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Senaste lydelse 2000:1097.

SFS 2016:715

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.