SFS 2016:953 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2016:953 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
160953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AHOILA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AHOILA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:AHOILA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AHOILA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AHOILA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AHOILA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHOIKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om <br/>medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 7 a kap. 13 � lagen (1995:1570) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisionsber�ttelsen ska inneh�lla ett uttalande om huruvida �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">visningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med lagen (1995:1559) om �rs-<br/>redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. I uttalandet ska det s�r-<br/>skilt anges</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om �rsredovisningen ger en r�ttvisande bild av bankens resultat och</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llning, och </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om f�rvaltningsber�ttelsen �r f�renlig med �rsredovisningens �vriga</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delar.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om �rsredovisningen inte inneh�ller s�dana upplysningar som ska l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt n�mnda lag, ska revisorerna ange detta och, om det �r m�jligt, l�mna<br/>beh�vliga upplysningar i sin ber�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta och andra styckena g�ller inte i fr�ga om en s�dan h�llbarhetsrapport</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som avses i 6 kap. 1 � lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersbolag och som ing�r i f�rvaltningsber�ttelsen. I den delen ska revi-<br/>sionsber�ttelsen i st�llet inneh�lla ett uttalande om huruvida en rapport har<br/>uppr�ttats eller inte.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2016.<br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">efter den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om �rs-<br/>bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av f�retag, om �ndring av<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG och om upph�vande av r�dets<br/>direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2014/95/EU.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2004:977.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:953</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:953</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Erik Eldhagen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utf�rdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 7 a kap. 13 � lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.

7 a kap.

13 �

3

Revisionsber�ttelsen ska inneh�lla ett uttalande om huruvida �rsredo-

visningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med lagen (1995:1559) om �rs-
redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. I uttalandet ska det s�r-
skilt anges

1. om �rsredovisningen ger en r�ttvisande bild av bankens resultat och

st�llning, och

2. om f�rvaltningsber�ttelsen �r f�renlig med �rsredovisningens �vriga

delar.

Om �rsredovisningen inte inneh�ller s�dana upplysningar som ska l�mnas

enligt n�mnda lag, ska revisorerna ange detta och, om det �r m�jligt, l�mna
beh�vliga upplysningar i sin ber�ttelse.

F�rsta och andra styckena g�ller inte i fr�ga om en s�dan h�llbarhetsrapport

som avses i 6 kap. 1 � lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-
pappersbolag och som ing�r i f�rvaltningsber�ttelsen. I den delen ska revi-
sionsber�ttelsen i st�llet inneh�lla ett uttalande om huruvida en rapport har
uppr�ttats eller inte.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast

efter den 31 december 2016.

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om �rs-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av f�retag, om �ndring av
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG och om upph�vande av r�dets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2004:977.

SFS 2016:953

Utkom fr�n trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:953

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.