SFS 2016:953 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2016:953 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
160953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 7 a kap. 13 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

7 a kap.

13 §

3

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredo-

visningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I uttalandet ska det sär-
skilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bankens resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Om årsredovisningen inte innehåller sådana upplysningar som ska lämnas

enligt nämnda lag, ska revisorerna ange detta och, om det är möjligt, lämna
behövliga upplysningar i sin berättelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om en sådan hållbarhetsrapport

som avses i 6 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag och som ingår i förvaltningsberättelsen. I den delen ska revi-
sionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport har
upprättats eller inte.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2016.

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2004:977.

SFS 2016:953

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:953

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.