SFS 2016:1337 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

161337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 22 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 b § och 7 a kap. 16 b §

lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 b §

2

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka bankens finansiella rapportering samt lämna rekommendatio-

ner och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i

bankens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitets-
kontroll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt re-

visionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vil-
ken funktion utskottet har haft,

5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller banken andra tjänster än
revision, och

6. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om

revisorsval.

Om banken har en valberedning som medlemmarna har ett betydande

inflytande i, får banken ge valberedningen i uppgift att i stället för revisions-
utskottet lämna ett förslag till föreningsstämman om val av revisor.

7 a kap.

16 b §

3

I samband med en koncernrevision ska revisorn bedöma och utvär-

dera det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncernföre-
tagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokumentation
av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:435.

3 Senaste lydelse 2016:435.

SFS 2016:1337

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1337

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som

avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska
också underrätta Revisorsinspektionen om hindret.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.