SFS 2017:637 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2017:637 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
170637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LOBICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LOBICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LOBICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LOBICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LOBICM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LOBICL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om <br/>medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 2 � lagen (1995:1570) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank �r</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Han eller hon ska �ven<br/>ers�tta skada som upps�tligen eller av oaktsamhet v�llas av en medhj�lpare. I<br/>de fall som avses i 7 a kap. 21 � f�rsta stycket 3 och 7 b kap. 19 � andra<br/>stycket denna lag samt 4 kap. 3 och 6 �� lagen (2017:630) om �tg�rder mot<br/>penningtv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmanna-<br/>revisorn eller granskaren endast f�r skada p� grund av oriktiga uppgifter som<br/>han eller hon eller en medhj�lpare har haft sk�lig anledning att anta var orik-<br/>tiga. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor eller granskare, �r det detta bo-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lag och den f�r revisionen eller granskningen huvudansvarige som �r ers�tt-<br/>ningsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Erik Eldhagen<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:840.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:637</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 2 � lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.

2 �

2

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank �r

ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Han eller hon ska �ven
ers�tta skada som upps�tligen eller av oaktsamhet v�llas av en medhj�lpare. I
de fall som avses i 7 a kap. 21 � f�rsta stycket 3 och 7 b kap. 19 � andra
stycket denna lag samt 4 kap. 3 och 6 �� lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmanna-
revisorn eller granskaren endast f�r skada p� grund av oriktiga uppgifter som
han eller hon eller en medhj�lpare har haft sk�lig anledning att anta var orik-
tiga.

Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor eller granskare, �r det detta bo-

lag och den f�r revisionen eller granskningen huvudansvarige som �r ers�tt-
ningsskyldiga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:840.

SFS 2017:637

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.