SFS 2018:1394 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS2018-1394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 9 kap. 1 a och 4 b §§ lagen (1995:1570)
om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

9 kap.
1 a §
3 Om styrelsen i en medlemsbank tar emot eller upprättar förslag till
stämmobeslut om likvidation enligt 1 §, ska styrelsen underrätta Riksgälds-
kontoret och Finansinspektionen om förslaget.

Om medlemsbanken är försatt i resolution eller Riksgäldskontoret inom

sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar
styrelsen att medlemsbanken ska försättas i resolution, får kallelse till en
föreningsstämma där frågan om likvidation av medlemsbanken ska prövas
inte utfärdas.

4 b §4 Om en ansökan eller anmälan enligt 2 eller 4 § kommer in till rätten
eller Bolagsverket, ska rätten eller Bolagsverket underrätta Riksgälds-
kontoret och Finansinspektionen om ärendet.

Rätten eller Bolagsverket får inte besluta om likvidation, om Riksgälds-

kontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan under-
rättelse har meddelat att medlemsbanken är försatt eller ska försättas i reso-
lution.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av

en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring

av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU

samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den

ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2015:1025.

4 Senaste lydelse 2015:1025.

SFS

2018:1394

Publicerad
den

4 juli 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.