SFS 2018:1670 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS2018-1670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 4 §,
7 a kap. 12 b §, 12 kap. 1–5 §§ och 13 kap. 5 och 6 §§, rubriken till 12 kap.
och rubriken närmast före 1 a kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker
ska ha följande lydelse.

1 a kap.
Företagsnamn
3 §
2 Ett europakooperativs företagsnamn ska innehålla beteckningen SCE.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företags-
namn som är införda i det register som avses i 10 §.

2 kap.
4 §
3 Stadgarna ska ange

1. medlemsbankens företagsnamn,
2. den ort i Sverige där styrelsen ska ha sitt säte,
3. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
4. villkoren för medlemskap i banken,
5. den insats med vilken varje medlem ska delta i banken och i vilken

utsträckning medlemmarna får delta i banken med en insats utöver vad de är
skyldiga att delta med,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som ska utses av stämman, samt tiden för deras
uppdrag,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § ska finnas, deras befogenhet,

hur de ska utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsstämman ska sammankallas samt hur

andra meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullmäktiges
kännedom,

9. vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma,
10. vad som ska ske med bankens behållna tillgångar när den upplöses,

samt

11. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insatsemission

som avses i 8 kap. 2 a § ska förekomma, vad som ska gälla för dessa.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2006:608.

3 Senaste lydelse 2000:45.

SFS

2018:1670

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

Om banken ska ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

bokföringslagen (1999:1078), ska detta anges i stadgarna. I så fall ska det i
stadgarna också anges att den insats med vilken varje medlem ska delta i
föreningen ska vara bestämd i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift om insatsbelopp

anstå till den första ordinarie föreningsstämman efter det att beslutet om byte
av redovisningsvaluta fick verkan.

5 kap.
4 §
4 För varje förlagsinsats ska medlemsbanken utfärda ett förlags-
andelsbevis. Beviset ska ställas till viss person, till innehavaren eller till viss
person eller order och innehålla uppgifter om

1. bankens företagsnamn,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning ska betalas ut och inlösen ske,
6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. upplysning om vad 2 § andra stycket innehåller.
Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av banken. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på
liknande sätt.

I stadgarna kan det bestämmas att medlemsbanken får registrera förlags-

andelar hos en svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument i stället för
att utfärda förlagsandelsbevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka
det gäller förvärvsbegränsningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av

finansiella instrument följer att förlagsandelsbevis inte får utfärdas för
förlagsandelar som har registrerats enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad

hos en värdepapperscentral blir giltigt endast om den som har panträtt i
förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

7 a kap.
12 b §
5 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgifter om

1. bankens företagsnamn och organisationsnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat,

och

4. revisorns etableringsort.
Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla

uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

12 kap. Medlemsbankens företagsnamn
1 §
6 En medlemsbanks företagsnamn ska innehålla ordet medlemsbank.

Företagsnamnet ska registreras i bankregistret.
Om företagsnamnet ska registreras på två eller flera språk, ska varje

lydelse anges i bankens stadgar.

4 Senaste lydelse 2016:49.

5 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:435.

6 Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2018:1670

background image

3

2 §7 En medlemsbanks företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra ännu
bestående företagsnamn som är införda i bankregistret samt från
benämningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

För registrering av ett företagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i

lagen (2018:1653) om företagsnamn.

3 §8 En medlemsbanks styrelse kan anta ett särskilt företagsnamn.
Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om företagsnamn gäller även för
ett särskilt företagsnamn. Ordet bank eller medlemsbank får bara användas
i ett särskilt företagsnamn för bankverksamhet.

4 §9 Skriftliga handlingar som utfärdas för en medlemsbank bör under-
tecknas med bankens företagsnamn. Om styrelsen eller någon annan
ställföreträdare för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och
det inte framgår av dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de
som undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt
handlingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av
omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för
banken och den till vilken handlingen ställts av banken får ett behörigen
undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att
detta begärts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

5 §10 I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om förbud
mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av
ett företagsnamn.

13 kap.
5 §
11 I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om av-
registrering av ett företagsnamn sedan en dom om hävning av registreringen
av företagsnamnet har fått laga kraft.

6 §12 Ett beslut av registreringsmyndigheten att skriva av en anmälan om
registrering eller att vägra registrering enligt 3 § andra stycket får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut av registrerings-
myndigheten enligt 10 kap. 5 § tredje stycket. Ett beslut av registrerings-
myndigheten att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till
Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom
två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2004:318.

8 Senaste lydelse 2004:318.

9 Senaste lydelse 2004:318.

10 Senaste lydelse 2004:318.

11 Senaste lydelse 2004:318.

12 Senaste lydelse 2016:213.

SFS 2018:1670

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.