SFS 1993:28 Lag om ändring i föreningsbankslagen (1987:620)

SFS 1993_28 Lag om ändring i föreningsbankslagen (1987_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:28
Utkom från trycket
den 26 januari 1993

Lag
om ändring i föreningsbankslagen (1987:620);

utfärdad den 14 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 4 § föreningsbankslagen

(1987:620) skall ha följande lydelse.

10 kap.

4 §2 När fusionsavtalet har godkänts av föreningsbanksstämman skall
det anmälas av den överlåtande föreningsbanken för registrering. Om
detta inte har skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om
Finansinspektionen genom lagakraftägande beslut har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt kon-

kurrenslagen (1993:20) eller lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekono-
miskt samarbetsområde (EES) eller om prövning av fusionen pågår enligt
någon av dessa lagar.

Om fusionsavtalet har godkänts av fullmäktige, skall registreringsan-

mälan innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse som avses i 7 kap.

12 § fjärde stycket skett.

1

Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144.

2

Senaste lydelse 1992: 1058.

57

background image

SFS 1993:28

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand
(Finansdepartementet)

58

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.