SFS 1996:749 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 1996:749 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
SFS 1996_749 Lag om ändring i lagen (1995_1570) om medlemsbanker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft10">1177 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1996:749 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 28 juni 1996 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker; </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 1996. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 2 och 5 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1570) om medlemsbanker skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b> Medlemsbankens stadgar skall stadf�stas. Till ans�kan om stadf�s-<br/>telse skall en plan f�r verksamheten fogas. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19">Stadf�stelse av stadgar meddelas av regeringen. <br/>Vid behandlingen av en ans�kan om stadf�stelse av stadgar pr�vas dels </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18">att stadgarna �verensst�mmer med denna lag, bankr�relselagen (1987:617) <br/>och andra f�rfattningar samt dels om och i vad m�n det beh�vs s�rskilda <br/>best�mmelser med h�nsyn till omfattningen och arten av medlemsbankens <br/>verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen skall stadf�sta stadgarna och bevilja oktroj, om </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">sund bankverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det kan antas att de som kommer att �ga ett s�dant kvalificerat inne-</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18">hav i banken som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen inte <br/>kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken och <br/>�ven i �vrigt �r l�mpliga att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen <br/>av en bank, och </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">3. de som avses ing� i bankens styrelse har de insikter och den erfaren-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18">het som m�ste kr�vas av den som deltar i ledningen av en bank och �ven i <br/>�vrigt �r l�mpliga f�r en s�dan uppgift. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">Stadgarna f�r inte stadf�stas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18">n�gon som i v�sentlig m�n har �sidosatt sina skyldigheter i n�rings-<br/>verksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig <br/>till allvarlig brottslighet kommer att ha ett s�dant innehav i bolaget som <br/>avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10">Om banken kommer att ha s�dana n�ra f�rbindelser som avses i 1 kap. 3 </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">� andra och tredje styckena bankr�relselagen med n�gon annan, f�r stad-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18">garna stadf�stas och oktroj beviljas endast om f�rbindelserna inte hindrar <br/>en effektiv tillsyn av banken. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10">Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytter-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">ligare bank. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 �</b> En nybildad medlemsbank skall anm�las f�r registrering senast fyra <br/>m�nader efter det att dess stadgar har stadf�sts. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft110">r�dets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om �ndring av direktiv 77/780/EEG och <br/>89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta <br/>f�rs�kringar �n livf�rs�kringar, direktiv 79/267/EEG och 92/967EEG om direkta livf�r-<br/>s�kringar, direktiv 92/22/EEG om tj�nster inom v�rdepappersomr�det och direktiv <br/>85/611/EEG om f�retag f�r kollektiva investeringar i �verl�tbara v�rdepapper (fondf�re-<br/>tag) i syfte att st�rka tillsynen p� dessa omr�den (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7, <br/>Celex 395 L0026). </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:841px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">1178 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1996:749 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r registrering kr�vs att medlemsbanken har minst tre medlemmar och </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgarna. </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r registrering av en medlemsbank kr�vs att banken har ett s� stort bun-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">det eget kapital som f�reskrivs i 1 kap. 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft20">Om teckning av insatser inneb�r att n�gon som inte har pr�vats enligt 2 � </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">fj�rde stycket 2 eller femte stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i <br/>banken, f�r denna inte bildas utan att pr�vning g�rs. Om personen inte <br/>anses l�mplig, f�r banken inte bildas. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gan om medlemsbankens bildande har fallit, om anm�lan f�r registre-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">ring inte har skett inom den tid som anges i f�rsta stycket eller om Finans-<br/>inspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en s�dan <br/>anm�lan eller v�grat registrering. I s�dant fall svarar styrelseledam�terna <br/>solidariskt f�r �terbetalningen av insatser och uppkommen avkastning, med <br/>avdrag f�r kostnader p� grund av �tg�rder enligt 6 � f�rsta stycket tredje <br/>meningen. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft20">Mats Walberg </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1177

SFS 1996:749

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 1996

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utf�rdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 2 och 5 �� lagen

(1995:1570) om medlemsbanker skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

2 � Medlemsbankens stadgar skall stadf�stas. Till ans�kan om stadf�s-
telse skall en plan f�r verksamheten fogas.

Stadf�stelse av stadgar meddelas av regeringen.
Vid behandlingen av en ans�kan om stadf�stelse av stadgar pr�vas dels

att stadgarna �verensst�mmer med denna lag, bankr�relselagen (1987:617)
och andra f�rfattningar samt dels om och i vad m�n det beh�vs s�rskilda
best�mmelser med h�nsyn till omfattningen och arten av medlemsbankens
verksamhet.

Regeringen skall stadf�sta stadgarna och bevilja oktroj, om

1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en

sund bankverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att �ga ett s�dant kvalificerat inne-

hav i banken som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen inte
kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken och
�ven i �vrigt �r l�mpliga att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen
av en bank, och

3. de som avses ing� i bankens styrelse har de insikter och den erfaren-

het som m�ste kr�vas av den som deltar i ledningen av en bank och �ven i
�vrigt �r l�mpliga f�r en s�dan uppgift.

Stadgarna f�r inte stadf�stas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att

n�gon som i v�sentlig m�n har �sidosatt sina skyldigheter i n�rings-
verksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet kommer att ha ett s�dant innehav i bolaget som
avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket 2 bankr�relselagen.

Om banken kommer att ha s�dana n�ra f�rbindelser som avses i 1 kap. 3

� andra och tredje styckena bankr�relselagen med n�gon annan, f�r stad-

garna stadf�stas och oktroj beviljas endast om f�rbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av banken.

Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytter-

ligare bank.

5 � En nybildad medlemsbank skall anm�las f�r registrering senast fyra
m�nader efter det att dess stadgar har stadf�sts.

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

r�dets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om �ndring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
f�rs�kringar �n livf�rs�kringar, direktiv 79/267/EEG och 92/967EEG om direkta livf�r-
s�kringar, direktiv 92/22/EEG om tj�nster inom v�rdepappersomr�det och direktiv
85/611/EEG om f�retag f�r kollektiva investeringar i �verl�tbara v�rdepapper (fondf�re-
tag) i syfte att st�rka tillsynen p� dessa omr�den (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

background image

1178

SFS 1996:749

F�r registrering kr�vs att medlemsbanken har minst tre medlemmar och

att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgarna.

F�r registrering av en medlemsbank kr�vs att banken har ett s� stort bun-

det eget kapital som f�reskrivs i 1 kap. 4 �.

Om teckning av insatser inneb�r att n�gon som inte har pr�vats enligt 2 �

fj�rde stycket 2 eller femte stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i
banken, f�r denna inte bildas utan att pr�vning g�rs. Om personen inte
anses l�mplig, f�r banken inte bildas.

Fr�gan om medlemsbankens bildande har fallit, om anm�lan f�r registre-

ring inte har skett inom den tid som anges i f�rsta stycket eller om Finans-
inspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en s�dan
anm�lan eller v�grat registrering. I s�dant fall svarar styrelseledam�terna
solidariskt f�r �terbetalningen av insatser och uppkommen avkastning, med
avdrag f�r kostnader p� grund av �tg�rder enligt 6 � f�rsta stycket tredje
meningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.