SFS 1996:749 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 1996:749 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
SFS 1996_749 Lag om ändring i lagen (1995_1570) om medlemsbanker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1177

SFS 1996:749

Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 5 §§ lagen

(1995:1570) om medlemsbanker skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Medlemsbankens stadgar skall stadfästas. Till ansökan om stadfäs-
telse skall en plan för verksamheten fogas.

Stadfästelse av stadgar meddelas av regeringen.
Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av stadgar prövas dels

att stadgarna överensstämmer med denna lag, bankrörelselagen (1987:617)
och andra författningar samt dels om och i vad mån det behövs särskilda
bestämmelser med hänsyn till omfattningen och arten av medlemsbankens
verksamhet.

Regeringen skall stadfästa stadgarna och bevilja oktroj, om

1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund bankverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att äga ett sådant kvalificerat inne-

hav i banken som avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen inte
kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken och
även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av en bank, och

3. de som avses ingå i bankens styrelse har de insikter och den erfaren-

het som måste krävas av den som deltar i ledningen av en bank och även i
övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Stadgarna får inte stadfästas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att

någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i närings-
verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet kommer att ha ett sådant innehav i bolaget som
avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen.

Om banken kommer att ha sådana nära förbindelser som avses i 1 kap. 3

§ andra och tredje styckena bankrörelselagen med någon annan, får stad-

garna stadfästas och oktroj beviljas endast om förbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av banken.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytter-

ligare bank.

5 § En nybildad medlemsbank skall anmälas för registrering senast fyra
månader efter det att dess stadgar har stadfästs.

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/967EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

background image

1178

SFS 1996:749

För registrering krävs att medlemsbanken har minst tre medlemmar och

att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgarna.

För registrering av en medlemsbank krävs att banken har ett så stort bun-

det eget kapital som föreskrivs i 1 kap. 4 §.

Om teckning av insatser innebär att någon som inte har prövats enligt 2 §

fjärde stycket 2 eller femte stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i
banken, får denna inte bildas utan att prövning görs. Om personen inte
anses lämplig, får banken inte bildas.

Frågan om medlemsbankens bildande har fallit, om anmälan för registre-

ring inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller om Finans-
inspektionen genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall svarar styrelseledamöterna
solidariskt för återbetalningen av insatser och uppkommen avkastning, med
avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 6 § första stycket tredje
meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.