SFS 1997:456 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS 1997_456 Lag om ändring i lagen (1995_1570) om medlemsbanker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:456
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 § En medlemsbank kan i stadgarna föreskriva att kapital får tillskjutas,

utöver vad som följer av 2 kap. 4 § första stycket 5, genom särskilda insatser
(förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas även av andra än med-
lemmar.

Förlagsinsatser får tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan av

gjorda förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst det belopp som svarar
mot summan av andra då inbetalda insatser än förlagsinsatser i medlemsban-
ken.

En förlagsinsats skall alltid fullgöras i pengar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97: FiU26, rskr. 1996/97: 214.

782

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.