SFS 1997:915 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS 1997_915 Lag om ändring i lagen (1995_1570) om medlemsbanker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1669

SFS 1997:915
Utkom från trycket
den 5 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 13 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels att 2 kap. 4 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1 §, 8 kap. 2 och

4 §§ samt 10 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, av följande ly-

delse.

1

Prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28.

background image

1670

SFS 1997:915

2 kap.

4 § Stadgarna skall ange

1. medlemsbankens firma,

2. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
3. de rörelsegrenar som banken avser att driva,

4. villkoren för medlemskap i banken,
5. den insats med vilken varje medlem skall delta i banken och i vilken

utsträckning medlemmarna får delta i banken med insats utöver vad de är
skyldiga att delta med,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av stämman, samt tiden för de-

ras uppdrag,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befo-

genhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt

hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas eller fullmäktiges
kännedom,

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

10. vad som skall ske med bankens behållna tillgångar när den upplöses,

samt

11. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insatsemission

som avses i 8 kap. 2 a § skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

3 kap.

6 § Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Förteckningen skall inne-
hålla uppgift om

1. varje medlems namn och postadress,

2. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgo-

doförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen, samt

3. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken-

skapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst skall återbetalas
enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av ett betryggande lösblads- eller kort-

system. Den kan också föras med automatisk databehandling eller på annat
liknande sätt.

Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos medlemsbanken för var

och en som vill ta del av den.

Varje medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av banken om sitt

medlemskap och om de medlemsinsatser som han har betalt in eller tillgodo-
förts genom insatsemission.

4 kap.

1 § En medlem som har avgått ur en medlemsbank har rätt att sex månader

efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga hans andel i förhållande
till övriga medlemmar av bankens egna kapital enligt den balansräkning som
hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av bankens egna kapital
skall man bortse från reservfonden, fonden för orealiserade vinster, upp-

background image

1671

SFS 1997:915

skrivningsfonden och förlagsinsatserna. Ett insatsbelopp får betalas ut endast

när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersföretag.

Den avgångne har vidare rätt att på samma sätt som övriga medlemmar få

ut sin andel av beslutad vinstutdelning.

Träder medlemsbanken i likvidation inom sex månader från avgången el-

ler meddelas inom samma tid beslut om att försätta banken i konkurs, skall
den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för

reglerna om skifte av bankens tillgångar.

En medlems rätt enligt första-tredje styckena kan begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller

10 kap. 3 § andra stycket.

3 § En medlem som deltar i medlemsbanken med högre insatsbelopp än
han är skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande
belopp med undantag av genom insatsemission tillgodoförda insatser utan
att avgå ur banken. Beträffande uppsägningen samt medlemmens rätt att få
ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala tillbaka vad han har
fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 § första stycket. Sexmånadersfris-
ten enligt 1 § skall därvid räknas från utgången av det räkenskapsår som ef-
ter det att uppsägningen har gjorts slutar tidigast en månad eller den längre
tid, dock högst sex månader, som har bestämts i stadgarna.

5 kap.

1 §2 En medlemsbank kan i stadgarna föreskriva att kapital får tillskjutas,
utöver vad som följer av 2 kap. 4 § första stycket 5, genom särskilda insatser
(förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas även av andra än med-
lemmar.

Förlagsinsatser från andra än medlemmar får tillskjutas med högst ett så

stort belopp att summan av sådana insatser efter tillskottet uppgår till högst
summan av andra då inbetalda samt genom insatsemission tillgodoförda in-
satser än förlagsinsatser.

En förlagsinsats skall alltid fullgöras i pengar.

8 kap.

2 §3 Vinstutdelning får inte överstiga vad som i den fastställda balansräk-
ningen och, i fråga om medlemsbank som är moderföretag, i den fastställda
koncernbalansräkningen för det senaste räkenskapsåret redovisas som ban-
kens eller koncernens fria egna kapital med avdrag för

1. det belopp som enligt lag eller stadgarna skall avsättas till bundet eget

kapital eller, i fråga om bank som är moderföretag, det belopp som av det
fria egna kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom
denna skall föras över till det bundna egna kapitalet, och

2. belopp som annars enligt stadgarna skall användas för något annat än-

damål än utdelning till medlemmarna.

2

Senaste lydelse 1997:456.

3

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

1672

SFS 1997:915

2 a § Sådant belopp som enligt 2 § kan bli föremål för vinstutdelning får
överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.

4 § Gottgörelser och sådan vinstutdelning som beräknas i förhållande till
den omfattning i vilken någon har deltagit i medlemsbankens verksamhet el-
ler i övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till andra än medlemmar.

Vinstutdelning som beräknas på annat sätt än i förhållande till den omfatt-

ning i vilken någon deltagit i medlemsbankens verksamhet eller i övrigt tagit
den i anspråk får även lämnas till innehavare av förlagsandelar och till av-
gången medlem i förhållande till innestående insatser.

10 kap.

3 § Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det på
stämman har biträtts av nio tiondelar av de röstberättigade eller har fattats på
två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av
minst två tredjedelar av de röstande. I stadgarna får föreskrivas villkor som
går längre.

En medlem i en överlåtande medlemsbank, som inte har samtyckt till fusi-

onen, får säga upp sig till utträde inom den tid och på de villkor som anges i
7 kap. 15 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.