SFS 2000:45 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2000:45 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
000045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 4 §, 7 kap. 16 §

och 10 kap. 1, 2 och 8 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i pengar.

En medlemsbank skall när bankens rörelse påbörjas ha ett bundet eget ka-

pital som vid tidpunkten för beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner
euro. I 5 kap. 4 § 5 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapi-
tal.

Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan beräknas

uppgå till högst etthundra miljoner kronor eller, om banken kommer att ha
sin redovisning i euro, tolv miljoner euro, får banken medges att ha lägre
bundet eget kapital än det som anges i andra stycket, dock lägst motsvarande
en miljon euro. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektio-
nen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas
dock av regeringen.

2 kap.

4 §

3

Stadgarna skall ange

1. medlemsbankens firma,
2. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
3. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
4. villkoren för medlemskap i banken,
5. den insats med vilken varje medlem skall delta i banken och i vilken ut-

sträckning medlemmarna får delta i banken med insats utöver vad de är skyl-
diga att delta med,

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1999:914.

3

Senaste lydelse 1997:915.

SFS 2000:45

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:45

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av stämman, samt tiden för de-
ras uppdrag,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befogen-

het, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt

hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas eller fullmäktiges
kännedom,

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
10. vad som skall ske med bankens behållna tillgångar när den upplöses,

samt

11. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insats emission

som avses i 8 kap. 2a § skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokfö-

ringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. I så fall skall det i
stadgarna också anges att den insats med vilken varje medlem skall delta i
föreningen skall vara bestämd i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift om insatsbelopp an-

stå till den första ordinarie föreningsstämman efter det att beslutet om byte
av redovisningsvaluta fick verkan.

7 kap.

16 §

Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registre-

ring sedan ändringen har stadfästs. Beslutet får inte verkställas förrän regist-
rering har skett.

Beslut som innebär nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller annan

lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna får inte verk-
ställas förrän ett år efter registreringen.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i stadgarna som

avses i 2 kap. 4 § andra stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår
som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte re-
gistrerats, skall dock ändringen av stadgarna sakna verkan.

Styrelsen skall senast till första ordinarie föreningsstämma efter det att be-

slutet fick verkan lägga fram förslag om nödvändiga följdändringar av stad-
garna avseende den insats med vilken varje medlem skall delta i medlems-
banken.

10 kap.

1 §

Enligt ett avtal om fusion kan en medlemsbank (den överlåtande ban-

ken) gå upp i en annan medlemsbank (den övertagande banken). En sådan
fusion innebär att medlemmarna i den överlåtande banken blir medlemmar i
den övertagande banken och att den överlåtande banken upplöses utan likvi-
dation samt att dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande ban-
ken. För att avtalet skall bli giltigt skall det godkännas av föreningsstämman
i den överlåtande banken. Fusion kan ske trots att den överlåtande banken
har trätt i likvidation. I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när till-
stånd till fusionen enligt 5 § har registrerats.

background image

3

SFS 2000:45

Fusion får ske endast om medlemsbankerna har samma redovisningsva-

luta.

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade, med-

lemmarna och innehavarna av förlagsandelar i den överlåtande medlems-
banken under minst en vecka före den föreningsstämma vid vilken frågan
om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på
stämman:

1. förslag till föreningsstämmans beslut,
2. fusionsavtalet,
3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av vikt

vid bedömningen av förslagets lämplighet för medlemsbanken och insät-
tarna,

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3, samt
5. en kopia av den övertagande medlemsbankens årsredovisning för det

senaste räkenskapsåret, försedd med anteckning om föreningsstämmans be-
slut rörande bankens vinst eller förlust, samt en kopia av revisionsberättelsen
för samma räkenskapsår.

Skall den överlåtande medlemsbankens årsredovisning inte behandlas på

den stämma som anges i tredje stycket eller har den övertagande bankens
årsredovisning för det senaste räkenskapsåret inte behandlats på en stämma i
den banken, skall i stället för de handlingar som anges i tredje stycket 5 föl-
jande handlingar hållas tillgängliga och läggas fram på den förstnämnda
stämman i enlighet med vad som anges i tredje stycket:

1. en kopia av medlemsbankens senaste årsredovisning, försedd med an-

teckning om föreningsstämmans beslut om bankens vinst eller förlust, samt
en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig be-

tydelse för bankens ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen
har lämnats, samt

3. revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse enligt 2.
Handlingarna skall genast sändas till varje röstberättigad, medlem eller

innehavare av förlagsandel som begär det och uppger sin postadress.

2 §

Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera medlemsbanker (de över-

låtande bankerna) förenas genom att bilda en ny medlemsbank (den överta-
gande banken). En sådan fusion innebär att medlemmarna i de överlåtande
bankerna blir medlemmar i den nya banken och att de överlåtande bankerna
upplöses utan likvidation samt att den nya banken övertar deras tillgångar
och skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av föreningsstämman i
varje överlåtande medlemsbank. Bestämmelsen i 1 § första stycket fjärde
meningen skall tillämpas.

Fusion får ske endast om medlemsbankerna har samma redovisningsva-

luta.

De handlingar som anges i 1 § tredje stycket 1�4 och fjärde stycket skall

upprättas för varje överlåtande medlemsbank. De skall hållas tillgängliga för
de röstberättigade, medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i de
överlåtande bankerna under minst en vecka före den föreningsstämma vid
vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas. Handling-
arna skall genast sändas till röstberättigad, medlem och innehavare av för-

background image

4

SFS 2000:45

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

lagsandel som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna skall läg-
gas fram på stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till stadgar för den nya medlems-

banken och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de överlåtande
bankerna godkänner fusionsavtalet, skall de samtidigt i enlighet med avtalets
bestämmelser utse styrelse och revisorer i den nya banken.

8 §

Om en medlemsbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-

lemsbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att
dotterbolaget skall gå upp i medlemsbanken. Styrelserna skall anmäla avta-
let för registrering hos Finansinspektionen. Därvid gäller 5�7 §§ i tillämp-
liga delar.

Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget är upplöst när regeringens eller Finansinspektionens beslut

om tillstånd enligt 5 § har registrerats. Finansinspektionen skall lämna upp-
gifter om fusionen till Patent- och registreringsverket, som skall registrera
tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns egen-

dom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras
senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan Finansin-
spektionen förlänga denna frist.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.