SFS 1999:224 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 1999:224 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
990224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels

att 2 kap. 3 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 10 kap. 5 § skall

ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i pengar.

En medlemsbank skall när bankens rörelse påbörjas ha ett bundet eget ka-

pital som vid tidpunkten för beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner
ecu. I 5 kap. 4 § 5 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapi-
tal.

Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan beräknas

uppgå till högst etthundra miljoner kronor, får bolaget medges att ha lägre
bundet eget kapital än det som anges i andra stycket, dock lägst motsvarande
en miljon ecu. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen.

2 kap.

2 §

2

Medlemsbankens stadgar skall stadfästas. Till ansökan om stadfäs-

telse skall en plan för verksamheten fogas.

Ansökan om oktroj och stadfästelse av stadgar prövas av Finansinspek-

tionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas
dock av regeringen.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av stadgar prövas dels att

stadgarna överensstämmer med denna lag, bankrörelselagen (1987:617) och
andra författningar samt dels om och i vad mån det behövs särskilda bestäm-
melser med hänsyn till omfattningen och arten av medlemsbankens verk-
samhet.

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Senaste lydelse 1996:749.

SFS 1999:224

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:224

Stadgarna skall stadfästas och oktroj beviljas, om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund

bankverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att äga ett sådant kvalificerat innehav i

banken som avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen inte kommer
att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken och även i övrigt
är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en bank, och

3. de som avses ingå i bankens styrelse har de insikter och den erfarenhet

som måste krävas av den som deltar i ledningen av en bank och även i övrigt
är lämpliga för en sådan uppgift.

Stadgarna får inte stadfästas och oktroj inte beviljas, om det kan antas att

någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-
samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet kommer att ha ett sådant innehav i bolaget som avses i
1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen.

Om banken kommer att ha sådana nära förbindelser som avses i 1 kap. 3 §

andra och tredje styckena bankrörelselagen med någon annan, får stadgarna
stadfästas och oktroj beviljas endast om förbindelserna inte hindrar en effek-
tiv tillsyn av banken.

Om stadgarna ändras skall även ändringen stadfästas. Därvid gäller

andra�fjärde styckena i tilllämpliga delar.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterligare

bank.

6 kap.

3 §

Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda
fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som
är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.
Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den
som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om nä-
ringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i medlemsbanken, om inte

stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställ-
företrädare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som
är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i banken, även om stadgarna
saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd

i medlemsbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de
privatanställda.

4 §

Styrelsen skall utse en eller, om det behövs, flera verkställande direk-

törer att under styrelsens inseende leda verksamheten i banken. Styrelsen får

background image

3

SFS 1999:224

även utse ställföreträdare för verkställande direktör. Om någon annan än en
styrelseledamot utses till verkställande direktör, skall han ingå som ledamot
i styrelsen. Om någon annan än en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant
utses till ställföreträdare för verkställande direktör, skall han ingå som supp-
leant i styrelsen. Verkställande direktör skall vara bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av
principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga de-

lar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör.

14 §

Styrelsen företräder medlemsbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller någon annan att före-

träda medlemsbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant
bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas
att företräda banken och teckna dess firma skall vara bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av
principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. I öv-
rigt gäller i fråga om den som inte är styrelseledamot vad som sägs i 3 § för-
sta och andra styckena och 13 § om styrelseledamot.

Rätten att teckna medlemsbankens firma får utövas endast av två eller

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra

stycket.

Om medlemsbanken inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt

i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på ban-
kens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till
någon som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

10 kap.

5 §

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

såväl överlåtande som övertagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att
verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Tillstånd att verkställa fusionsavtalet skall meddelas, om fusio-
nen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i de berörda
bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen
framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd som avses i första stycket meddelas skall

stadgeändringar eller, i fall som avses i 2 §, den nybildade medlemsbankens
stadgar stadfästas och oktroj beviljas.

Har inte ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet gjorts inom den

i första stycket föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall Finans-
inspektionen förklara att frågan om fusion har fallit.

background image

4

SFS 1999:224

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har

kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen
skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall
pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.