SFS 2004:318 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

040318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

2

dels

att i 10 kap. 5 och 7 §§ ordet ”oktroj” skall bytas ut mot ”tillstånd att

driva bankrörelse”,

dels

att i 7 kap. 16 § samt 10 kap. 5 och 7 §§ ordet ”stadfästas” i olika böj-

ningsformer skall bytas ut mot ”godkännas” i motsvarande form,

dels

att i 6 kap. 1, 12 och 15 §§, 7 kap. 5, 9, 13 och 18 §§ samt 9 kap. 9 §

orden ”bankrörelselagen (1987:617)” skall bytas ut mot ”lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse”,

dels

att i 6 kap. 1 § och 7 kap. 18 § ordet ”bankrörelselagen” skall bytas ut

mot ”lagen om bank- och finansieringsrörelse”,

dels

att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 2 och 5 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, 6 kap. 7 §,

8 kap. 6 och 7 §§ samt 9 kap. 4, 8 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya kapitel, 7 a, 7 b, 11, 12 och

13 kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om hur en medlemsbank bildas och

om dess organisation m.m. Bestämmelser om tillstånd att driva bankrörelse,
den rörelse som en medlemsbank får driva samt andra bestämmelser som är
gemensamma för bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker finns i la-
gen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

4 §

3

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i pengar.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse av

7 kap. 16 § 2000:45
10 kap. 5 § 2000:820
7 kap. 18 § 2000:820.

3

Senaste lydelse 2000:45. Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

SFS 2004:318

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:318

2 kap.

2 §

4

Bestämmelser om ansökan om tillstånd att driva bankrörelse och om

godkännande av stadgarna finns i 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och fi-
nansieringsrörelse.

5 §

5

En nybildad medlemsbank skall anmälas för registrering senast fyra

månader från det att den fick tillstånd att driva bankrörelse.

För registrering krävs att medlemsbanken har minst tre medlemmar och

att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgarna.

För registrering av en medlemsbank krävs att banken har ett så stort start-

kapital som föreskrivs i 3 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

Om teckning av insatser innebär att någon som inte har prövats enligt

3 kap. 2 § första stycket 3 eller andra stycket lagen om bank- och finansie-
ringsrörelse kommer att ha ett kvalificerat innehav i banken, får denna inte
bildas utan att prövning görs. Om personen inte anses lämplig, får banken
inte bildas.

Frågan om medlemsbankens bildande har fallit, om anmälan för registre-

ring inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller om registre-
ringsmyndigheten genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en
sådan anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall svarar styrelseledamö-
terna solidariskt för återbetalningen av insatser och uppkommen avkastning,
med avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 6 § första stycket
tredje meningen.

4 kap.

1 §

6

En medlem som har avgått ur en medlemsbank har rätt att få ut sina

inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Belop-
pet får dock inte överstiga hans andel i förhållande till övriga medlemmar av
bankens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för
avgången. Vid beräkningen av bankens egna kapital skall man bortse från
reservfonden, fonden för orealiserade vinster, uppskrivningsfonden och för-
lagsinsatserna. Banken får betala ut en medlems inbetalda eller genom in-
satsemission tillgodoförda medlemsinsatser tidigast sex månader efter den-
nes avgång. Utbetalning får verkställas bara en gång per kvartal och efter Fi-
nansinspektionens tillstånd. Inspektionen skall ge tillstånd till utbetalning
om inte bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras.

Den avgångne har vidare rätt att på samma sätt som övriga medlemmar få

ut sin andel av beslutad vinstutdelning.

Går medlemsbanken i likvidation inom sex månader från avgången eller

meddelas inom samma tid beslut om att försätta banken i konkurs, skall den
avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reg-
lerna om skifte av bankens tillgångar.

4

Senaste lydelse 1999:224. Ändringen innebär bl.a. att andra–åttonde styckena upp-

hävs.

5

Senaste lydelse 2000:820.

6

Senaste lydelse 1997:915.

background image

3

SFS 2004:318

En medlems rätt enligt första–tredje styckena får begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller
10 kap. 3 § andra stycket.

3 §

7

En medlem som deltar i medlemsbanken med högre insatsbelopp än

han är skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande
belopp med undantag av genom insatsemission tillgodoförda insatser utan
att avgå ur banken. Beträffande uppsägningen samt medlemmens rätt att få
ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala tillbaka vad han har
fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 § första stycket. Sexmånadersfris-
ten enligt 1 § skall därvid räknas från uppsägningen.

6 kap.

7 §

Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller någon an-

nan att avgöra ärenden som är av principiell betydelse eller i övrigt av större
vikt.

Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild styrelseledamot eller nå-

gon annan att bevilja kredit till fysisk eller juridisk person som omfattas av
bestämmelserna i 8 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-
relse.

Trots bestämmelserna i andra stycket får styrelsen uppdra åt någon annan

att inom fastställda gränser bevilja kredit i och för en rörelse som drivs av
låntagaren.

Styrelsen får bara i enlighet med de föreskrifter som regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, Finansinspektionen meddelar uppdra åt en en-
skild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med annan
bevilja kredit till andra anställda och delegater än sådana som avses i andra
stycket och till fysiska eller juridiska personer som står i ett sådant förhål-
lande till dem som anges i 8 kap. 5 § första stycket 5 och 6 lagen om bank-
och finansieringsrörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindelse

som medlemsbanken åtar sig.

7 a kap. Revision

Antalet revisorer och hur de utses

1 §

Medlemsbanker skall ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman.

Om banken skall ha flera revisorer, får det i stadgarna föreskrivas att en eller
flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på stäm-
man.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma som

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse beträf-
fande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

7

Senaste lydelse 1997:915.

background image

4

SFS 2004:318

Medrevisor

2 §

Varje röstberättigad i en medlemsbank har rätt att föreslå att det hos

Finansinspektionen begärs att en revisor (medrevisor) utses att delta i revi-
sionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på
en stämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till
stämman skall behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en röstbe-
rättigad och efter att ha hört bankens styrelse utse en revisor för tiden till och
med ordinarie stämma under nästa räkenskapsår, om förslaget biträds av
minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närva-
rande röstberättigade.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor

utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sam-
manlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insats-
kapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning hos Fi-
nansinspektionen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje
innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Oberörighetsgrunder och kompetenskrav

3 §

Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller som har förval-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en medlemsbank.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

medlemsbank.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om

vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses
att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen
(2001:883). Bestämmelserna i 5 § om jäv, 19 § om rätt att närvara på
stämma och 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-
relse om rapporteringsskydd tillämpas på den huvudansvarige.

4 §

I en medlemsbank skall minst en revisor som stämman utsett vara auk-

toriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen.

Jäv

5 §

I en medlemsbank får den inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en

background image

5

SFS 2004:318

sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte hel-

ler vara revisor i ett dotterföretag till banken.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf

inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision,
får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god re-
visionssed.

Förtida avgång

6 §

Ett uppdrag som revisor i en medlemsbank upphör i förtid, om revisorn

eller den som utsett revisorn begär det. Anmälan om detta skall göras hos
styrelsen och, om en revisor som inte är vald på stämman vill avgå, hos den
som har tillsatt revisorn.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till re-

gistreringsmyndigheten för registrering. Revisorn skall i anmälan lämna en
redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har ut-
fört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfat-
tat. För anmälan tillämpas vad som föreskrivs 14 och 15 §§ om revisionsbe-
rättelse. En kopia av anmälan skall lämnas till medlemsbankens styrelse.

7 §

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om bestämmelserna i

3–5 §§ eller bestämmelser i stadgarna hindrar honom eller henne att vara re-
visor och det inte finns någon suppleant, skall styrelsen vidta åtgärder för att
en ny revisor utses för den återstående mandattiden. Finansinspektionen
kan, om det finns särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast
följande ordinarie stämma.

Rättelse

8 §

Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som ut-

ser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

1. en sådan revisor som sägs i 4 § inte är utsedd,
2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket eller 5 § eller

enligt stadgarna, eller

3. en bestämmelse i denna lag eller stadgarna om antalet revisorer har åsi-

dosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.
Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma rätt-

telse finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorernas uppgifter

9 §

Revisorerna i en medlemsbank skall i den omfattning som följer av

god revisionssed granska bankens årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens förvaltning.

background image

6

SFS 2004:318

Om en medlemsbank är moderföretag (moderbank), skall revisorerna

även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhål-
landen i övrigt.

Revisorer som är utsedda av någon annan än Finansinspektionen skall

följa de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider
mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

10 §

Styrelsen i en medlemsbank skall ge revisorerna möjlighet att verk-

ställa granskningen i den omfattning som dessa finner nödvändigt samt
lämna de upplysningar och den hjälp som de begär. Samma skyldighet gäller
för företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot reviso-
rerna i moderbanken.

Revisionsberättelsen

11 §

Sedan revisorerna i en medlemsbank slutfört granskningen, skall de

skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en
moderbank, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräk-
ningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även
detta. I en moderbank gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen.

12 §

Revisorerna i en medlemsbank skall för varje räkenskapsår lämna en

revisionsberättelse till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens
styrelse senast två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

13 §

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsre-

dovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Innehåller inte årsre-
dovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag skall
revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om
det kan ske.

14 §

Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som
kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Det-
samma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse eller mot stadgarna.

Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om an-

svarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättel-
sen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

15 §

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna funnit

att banken inte har fullgjort sin skyldighet

background image

7

SFS 2004:318

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, skall revisorerna
genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

16 §

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om faststäl-

lande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dis-
positioner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i för-
valtningsberättelsen.

Koncernrevisionsberättelse

17 §

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Då skall 12–14 och 16 §§ tillämpas.

Erinringar

18 §

Erinringar som revisorerna i en medlemsbank framställer till styrel-

sen och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i ett
protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till sty-
relsen som skall bevara den på ett betryggande sätt.

Revisorernas närvaro vid bolagsstämma

19 §

Revisorerna i en medlemsbank har rätt att närvara vid bankens stäm-

mor. De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ären-
dena kan anses nödvändigt.

Revisorernas tystnadsplikt

20 §

Revisorerna i en medlemsbank får inte lämna upplysningar till en en-

skild medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som de har fått
kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till skada
för banken.

Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse fram-

går att enskildas förhållanden till en medlemsbank inte obehörigen får röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägen-
heter.

Revisorernas upplysningsplikt

21 §

Revisorerna är skyldiga att

1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsentlig skada för banken eller till nämnvärd olägenhet för
enskild,

background image

8

SFS 2004:318

2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i 23 §, ny revi-

sor och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna de upp-
lysningar som behövs om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektio-

nen finns i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Registrering

22 §

En medlemsbank skall för registrering anmäla vem som har utsetts

till revisor och, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är hu-
vudansvarig för revisionen.

Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadres-

sen avviker från revisorns hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan
skall vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, skall bo-
lagets organisationsnummer anges.

Anmälan skall göras första gången när banken enligt 2 kap. 5 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett
förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

Granskare

23 §

Varje röstberättigad i en medlemsbank får väcka förslag om att Fi-

nansinspektionen skall utse granskare för särskild granskning av bankens
förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder
eller förhållanden i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie
stämma eller på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finans-
inspektionen skall på begäran av en röstberättigad och efter att ha hört ban-
kens styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds av minst
en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande
röstberättigade.

I en medlemsbank får innehavaren av förlagsandelar begära hos styrelsen

att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsat-
ser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt in-
betalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra fram-
ställning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får varje inneha-
vare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5, 10, 19–21 §§

tillämpas även i fråga om granskare. Den som är underårig får inte vara
granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall hål-

las tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för medlem
eller annan röstberättigad och genast sändas till var och en av dem som be-
gär det. Yttrandet skall också läggas fram på stämman. På samma sätt skall
yttrandet hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av förlagsandelar,
om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.

background image

9

SFS 2004:318

7 b kap. Allmän granskning

Lekmannarevisor

1 §

Om inte annat föreskrivs i stadgarna, får det i en medlemsbank utses en

eller flera personer (lekmannarevisorer) att utföra sådan granskning som
anges i 4 §.

2 §

För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter utses. Vad som

sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i tillämpliga delar även gälla
suppleant.

3 §

Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga på lek-

mannarevisorer.

Lekmannarevisorns uppgifter

4 §

Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
bankens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående
och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

5 §

Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av stäm-

man, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god sed.

6 §

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en gransk-

ningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens innehåll och den
tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 14 §.

7 §

Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse

som avses i 7 a kap. 12 §.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 §

Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra gransk-

ningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig samt lämna
de upplysningar och det biträde som lekmannarevisorn begär.

Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och lekmannarevi-

sorerna i ett dotterföretag gentemot lekmannarevisorn i moderbanken.

Hur lekmannarevisor utses

9 §

En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte stadgarna innehåller

bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt.

Obehörighetsgrunder

10 §

Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud eller

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara lekmannarevi-
sor.

background image

10

SFS 2004:318

Jäv

11 §

Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en underordnad eller

beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har

förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

Vad som sägs i första stycket 4 gäller bara om låneskulden eller säkerhe-

ten går utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i banken.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor

får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken.

Anlitande av biträde

12 §

En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon som enligt

11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har banken anställda eller de-
legater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens in-
terna revision, får lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det
är förenligt med god sed.

Lekmannarevisorns avgång

13 §

Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om lekmannarevisorn eller

den som utsett lekmannarevisorn anmäler att uppdraget skall upphöra. An-
mälan skall göras hos styrelsen. Om en lekmannarevisor som inte är vald på
stämman vill avgå, skall han eller hon anmäla det också hos den som har ut-
sett revisorn.

Lekmannarevisorns granskningsrapport

14 §

Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse senast två

veckor före ordinarie stämma.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som

avses i 4 § och om sådana förhållanden som han eller hon har varit skyldig
att granska enligt 5 §. En lekmannarevisor som finner anledning till anmärk-
ning mot någon styrelseledamot skall upplysa om detta i rapporten och
lämna uppgift om anledningen till anmärkningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplys-

ningar som han eller hon anser att medlemmarna och innehavarna av för-
lagsandelar bör få kännedom om.

background image

11

SFS 2004:318

15 §

I en medlemsbank skall granskningsrapporten hållas tillgänglig för

och sändas till medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar på samma
sätt som anges i 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman.

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

16 §

Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid stämma. Han eller hon är

skyldig att närvara om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt.

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

17 §

Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en enskild medlem

eller utomstående om sådana angelägenheter som han eller hon har fått kän-
nedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada
för banken.

Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse fram-

går att enskildas förhållanden till en medlemsbank inte obehörigen får röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägen-
heter.

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

18 §

Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla upplys-

ningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för
banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild.

19 §

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan lekmannarevi-

sor, granskare som avses i 7 a kap. 23 § och, om banken har försatts i kon-
kurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bankens angelä-
genheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplys-

ningar om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förun-
dersökning i brottmål.

Registrering

20 §

En medlemsbank skall för registrering anmäla vem som har utsetts

till lekmannarevisor.

Anmälan skall innehålla uppgift om lekmannarevisorns postadress. Om

postadressen avviker från lekmannarevisorns hemvist, skall även hemvistet
anges. Anmälan skall vidare innehålla uppgift om lekmannarevisorns per-
sonnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

Anmälan skall göras genast efter det att lekmannarevisor har utsetts och

därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i förhållande som har
anmälts eller skall anmälas för registrering.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

background image

12

SFS 2004:318

8 kap.

6 §

Till reservfonden skall avsättas minst tio procent av den del av med-

lemsbankens nettovinst för året som inte går åt för att täcka en balanserad
förlust. Vid avsättning till reservfonden skall till nettovinsten räknas även
gottgörelser. Uppgår reservfonden till minst trettio procent av bankens in-
satskapital behöver sådan avsättning till reservfond som avses i detta stycke
inte ske.

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som
1. medlem vid avgång ur medlemsbanken inte får tillbaka av sina insatser,
2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,
3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden,
4. enligt beslut av föreningsstämman i övrigt skall föras över från det i ba-

lansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

Reservfonden får enligt beslut av föreningsstämman sättas ned endast för

att täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som inte kan
täckas av fritt eget kapital.

7 §

Sker utbetalning till en medlem eller någon annan i strid mot denna

lag, skall mottagaren betala tillbaka vad han erhållit med ränta beräknad en-
ligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att utbetalningen erhållits intill dess
att högre ränta skall betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 §
samma lag. Detta gäller dock inte om mottagaren hade skälig anledning att
anta att utbetalningen utgjorde laglig överskottsutdelning.

För den brist som uppkommer vid återbetalningen ansvarar enligt 11 kap.

1–5 §§ de som medverkat till att besluta om eller verkställa utbetalningen el-
ler till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som legat till
grund för beslutet.

9 kap.

4 §

Rätten skall besluta att medlemsbanken skall träda i likvidation, om

1. medlemsbankens rörelse inte öppnats inom ett år från dess bildande,
2. tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att banken i stället

fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse, eller

3. medlemsbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte

inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 19 § andra
stycket.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finansin-

spektionen eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, medlem eller
innehavare av förlagsandel. I det fall som avses i första stycket 3 prövas frå-
gan även på ansökan av borgenär eller av annan vars rätt kan vara beroende
av att det finns någon som kan företräda medlemsbanken.

8 §

Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall tillämpas på lik-
vidatorerna, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

background image

13

SFS 2004:318

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att medlemsbanken träder

i likvidation. Bestämmelserna om revision i 4 a kap. skall tillämpas under
likvidationen. I revisionsberättelsen skall anges om likvidationen enligt revi-
sorernas mening onödigt fördröjs.

16 §

När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen är medlemsbanken

upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorerna

att en föreningsstämma kallas in för att behandla en fråga om talan skall
väckas enligt 11 kap. 6 §.

11 kap. Skadestånd m.m.

Styrelseledamots och delegats skadeståndsansvar

1 §

En styrelseledamot eller delegat, som när han eller hon fullgör sitt upp-

drag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en medlemsbank, skall ersätta
skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en medlem eller någon annan
genom överträdelse av denna lag, lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämplig lag
om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller
bankens stadgar.

Revisors, lekmannarevisors och granskares skadeståndsansvar

2 §

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank är

ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon skall
även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en med-
hjälpare.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta

bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är er-
sättningsskyldiga.

Medlems skadeståndsansvar

3 §

En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som inte är med-

lem skall ersätta skada som han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till-
fogar medlemsbanken, en medlem eller någon annan genom att medverka
till överträdelse av denna lag, lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämplig lag
om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller
stadgarna.

Jämkning

4 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1–3 §§, kan skadeståndet jäm-
kas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek
och omständigheterna i övrigt.

background image

14

SFS 2004:318

Gemensamt skadeståndsansvar

5 § Om flera skall ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skade-
ståndet i den utsträckning inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för nå-
gon av dem enligt 4 §. Vad någon av dem har betalat i skadestånd får krävas
tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständighe-
terna.

Talan om skadestånd till medlemsbanken

6 § Talan om skadestånd till medlemsbanken enligt 1–3 §§ får väckas, om
majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röst-
berättigade vid föreningsstämma har biträtt ett förslag om att väcka skade-
ståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon styrelseleda-
mot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldighet till medlems-
banken får träffas bara av föreningsstämman och bara under förutsättning att
inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget om uppgö-
relse. Om en medlem för skadeståndstalan för bankens räkning, kan någon
uppgörelse inte träffas utan hans samtycke. Talan mot en delegat om skade-
stånd till banken får trots vad som nu sagts väckas av styrelsen.

7 § Röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade
får föra talan om skadestånd till banken. Om en röstberättigad sedan talan
väckts avstår från talan, kan de övriga ändå fullfölja denna.

Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till

ersättning av banken för den kostnad som täcks av vad som kommit banken
till godo genom rättegången.

Tiden för väckande av talan

8 § Talan för medlemsbankens räkning mot en styrelseledamot om skade-
stånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall
väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för
räkenskapsåret lades fram på föreningsstämman.

9 § Har föreningsstämman beslutat att bevilja ansvarsfrihet eller att inte
föra skadeståndstalan utan att minst det antal röstberättigade som anges i 6 §
har röstat mot det eller har tiden för talan gått ut enligt 8 §, får talan enligt 6
eller 7 § ändå väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen
eller på något annat sätt inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och
fullständiga uppgifter till föreningsstämman om det beslut eller den åtgärd
som talan grundas på.

10 § Styrelsen får trots bestämmelserna i 6–9 §§ föra en skadeståndstalan
som grundas på brott.

11 § Talan för medlemsbankens räkning enligt 1–3 §§, som inte grundas
på brott, får inte väckas mot

1. en styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,

background image

15

SFS 2004:318

2. en delegat sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då

beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,

3. en revisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som

revisionsberättelsen avser,

4. en lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det räken-

skapsår som granskningsrapporten avser,

5. en särskild granskare sedan fem år förflutit från den dag när yttrandet

över den särskilda granskningen lades fram på stämman, samt

6. en medlem i medlemsbank eller röstberättigad som inte är medlem se-

dan två år förflutit från beslut eller åtgärder som talan grundas på.

Konkursbos talerätt

12 § Om banken har försatts i konkurs efter en ansökan som gjorts innan
den tid som anges i 11 § har gått ut, får konkursboet föra talan enligt 1–3 §§
trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 6–9 §§. Efter ut-
gången av den tid som anges i 11 § får en sådan talan dock inte väckas se-
nare än sex månader från edgångssammanträde.

12 kap. Medlemsbanks firma

1 § En medlemsbanks firma skall innehålla ordet medlemsbank.

Firman skall registreras i bankregistret.
Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse

anges i bankens stadgar.

2 § En medlemsbanks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestå-
ende firmor som är införda i bankregistret samt från benämningar på utländ-
ska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen

(1974:156).

3 § En medlemsbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra
stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank eller medlemsbank
får bara användas i bifirma för bankverksamhet.

4 § Skriftliga handlingar, som utfärdas för en medlemsbank, bör under-
tecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan ställföreträdare för
banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av
dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat
handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom för
egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid handling-
ens tillkomst framgick att den utfärdades för banken och den till vilken
handlingen ställts av banken får ett behörigen undertecknat godkännande av
handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller personlig
ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot använd-
ning av firma och om hävande av firmaregistrering.

background image

16

SFS 2004:318

13 kap. Registrering m.m.

1 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inri-
kes Tidningar vad som för medlemsbanker införs i bankregistret med undan-
tag för registrering av underrättelse enligt

1. 2 kap. 7 § om dagen för kungörelse om rörelsens öppnande,
2. 9 kap. 20 § från tingsrätten om att banken blivit försatt i konkurs, att

beslut om konkurs upphävts eller att konkurs avslutats, och

3. 10 kap. 5 § om fusionstillstånd.
En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts

i registret skall bara ange ändringens art.

2 § Det som för medlemsbanker blivit infört i bankregistret skall anses ha
kommit till tredje mans kännedom, om det har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar enligt 1 § och det inte av omständigheterna framgår att tredje man
varken kände till eller borde ha känt till det som kungjorts.

3 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som
är föreskrivet om anmälan, skall denne föreläggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten fin-
ner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regering-
ens eller Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som
bifogas anmälan

1. inte har kommit till i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stad-

garna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälan avskrivas.

En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det
även efter det att yttrandet har avgetts något hinder mot registrering och har
sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om
det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av

stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 18 §
andra stycket.

4 § Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta medlems-
banken när myndigheten förklarat att en fråga om fusion har fallit enligt 10
kap. 5 § tredje stycket.

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma
ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har vunnit laga
kraft.

6 § Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att en anmälan av-
skrivits eller en registrering har vägrats enligt 3 § andra stycket får överkla-
gas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslu-
tet. Detsamma gäller ett sådant beslut av registreringsmyndigheten som av-
ses i 10 kap. 5 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

17

SFS 2004:318

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.