SFS 2006:568 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

060568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker skall införas en ny paragraf, 6 kap. 13 a §, av följande lydelse.

6 kap.

13 a § Föreningsstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

SFS 2006:568

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.