SFS 2000:820 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2000:820 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
000820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

2

dels

att i 2 kap. 5 §, 7 kap. 18 § och 9 kap. 20 § orden ⬝Finansinspektio-

nen⬝ skall bytas ut mot ⬝registreringsmyndigheten⬝,

dels

att 9 kap. 7 och 18 §§ samt 10 kap. 4, 5 och 8 §§ skall ha följande ly-

delse.

9 kap.

7 §

Föreningsstämman eller den domstol som beslutar att medlemsbanken

skall träda i likvidation skall genast anmäla beslutet till registreringsmyndig-
heten för registrering.

Finansinspektionen skall utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och

underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidato-
rerna träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidatio-
nen.

18 §

Om en medlemsbank har trätt i likvidation på grund av förenings-

stämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att
likvidationen skall upphöra och bankens verksamhet återupptas. Ett sådant
beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund av
denna lag eller stadgarna, eller om utskiftning har ägt rum.

När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Föreningsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av en

styrelse skall likvidatorerna genast anmäla till registreringsmyndigheten för
registrering. Beslutet får inte verkställas förrän Finansinspektionen lämnat
tillstånd till detta och registrering har skett. Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om sitt lagakraftvunna beslut.

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1, 2 eller 4 § har blivit upphävt ge-

nom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna
genast anmäla detta för registrering samt kalla till föreningsstämma för val
av styrelse.

När likvidation har upphört enligt denna paragraf, skall 15 § tillämpas.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 5 § 1996:749.

SFS 2000:820

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:820

10 kap.

4 §

När fusionsavtalet har godkänts av föreningsstämman, skall det anmä-

las av den överlåtande medlemsbanken för registrering. Om detta inte har
skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om registreringsmyndig-
heten genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan an-
mälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering möter, om prövning av fusionen pågår eller om

fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, av-
tal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unio-
nen.

Om fusionsavtalet har godkänts av fullmäktige, skall registreringsanmä-

lan innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse som avses i 7 kap. 12 §
fjärde stycket skett.

5 §

3

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

såväl överlåtande som övertagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att
verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen. Tillstånd att verkställa fusionsavtalet skall meddelas, om fusio-
nen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i de berörda
bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen
framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd som avses i första stycket meddelas skall

stadgeändringar eller, i fall som avses i 2 §, den nybildade medlemsbankens
stadgar stadfästas och oktroj beviljas.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

Har inte ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet gjorts inom den

i första stycket föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall registre-
ringsmyndigheten förklara att frågan om fusion har fallit.

8 §

4

Om en medlemsbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-

lemsbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att
dotterbolaget skall gå upp i medlemsbanken. Styrelserna skall anmäla avta-
let för registrering hos registreringsmyndigheten. Därvid gäller 5�7 §§ i till-
lämpliga delar.

Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget är upplöst när regeringens eller Finansinspektionens beslut

om tillstånd enligt 5 § har registrerats. Registreringsmyndigheten skall re-
gistrera tillståndet även i aktiebolagsregistret.

Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns egen-

dom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras
senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan Finansin-
spektionen förlänga denna frist.

3

Senaste lydelse 1999:224.

4

Senaste lydelse 2000:45.

background image

3

SFS 2000:820

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.