SFS 1999:1116 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 1999:1116 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
991116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 13 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker skall ha följande lydelse.

9 kap.

13 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår lämna en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande.
I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på stämman till-
lämpas inte 7 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5
kap. 18�25 §§ och 6 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) samt 2 kap.
1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 2 och 3 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte heller tillämpas.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insats-

kapitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlems-
insatskapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa ef-

ter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas in-
bringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balans-
räkningen eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräk-
nas gå åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade avsättningen
eller skulden, skall vid tillgångs-, avsättnings- eller skuldposten det beräk-
nade beloppet anges inom linjen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1116

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.