SFS 2006:1379 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

061379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 1 och 3 §§ lagen

(1995:1570) om medlemsbanker skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

2

En styrelseledamot eller delegat, som när han eller hon fullgör sitt

uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en medlemsbank, skall er-
sätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en medlem eller någon
annan genom överträdelse av denna lag, lagen (2006:1371) om kapitaltäck-
ning och stora exponeringar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller bankens stadgar.

3 §

3

En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som inte är med-

lem skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het tillfogar medlemsbanken, en medlem eller någon annan genom att med-
verka till överträdelse av denna lag, lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse eller stadgarna.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Senaste lydelse 2004:318.

3

Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2006:1379

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.