SFS 2010:1527 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

101527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a kap. 28 § lagen (1995:1570)

om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

1 a kap.

28 §

2

Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta
den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

Om en medlemsbank deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fu-

sion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet får säte i
en annan stat än Sverige, ska styrelsen för medlemsbanken upprätta ett sär-
skilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredo-
visning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europakooperativet
registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2006:608.

SFS 2010:1527

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.