SFS 2010:1965 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2010:1965 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
101965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

Görs en ansökan eller en anmälan som avses i 2 eller 4 §, ska rätten

genast kalla medlemsbanken, Finansinspektionen samt de medlemmar och
borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på en bestämd
dag, då frågan om skyldighet för banken att träda i likvidation ska prövas.
Kallelsen ska delges banken, om det kan ske på annat sätt än enligt 38 och
47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Rätten ska se till att kallelsen
kungörs i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före
inställelsedagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1965

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.