SFS 2011:897 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

110897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels att 9 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 4, 5, 7 och 19 §§ samt rubriken närmast före 9 kap. 5 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 9 kap. 4 a, 6 och 21 §§

samt en ny rubrik närmast före 9 kap. 21 § av följande lydelse.

9 kap.

4 §

2

Bolagsverket ska besluta att medlemsbanken ska gå i likvidation, om

tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att banken i stället fått
tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

Rätten ska besluta att medlemsbanken ska gå i likvidation, om
1. medlemsbankens rörelse inte öppnats inom ett år från dess bildande, el-

ler

2. medlemsbanken har försatts i konkurs och denna avslutats med över-

skott.

Ett beslut enligt andra stycket 2 ska fattas i samband med att konkursen

avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket eller andra stycket 1 prövas

på ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot, medlem eller
innehavare av förlagsandel.

4 a § Ett beslut om likvidation enligt 4 § gäller omedelbart.

Handläggning av ärenden om likvidation

5 §

3

Görs en ansökan eller en anmälan som avses i 2 § eller 4 § andra

stycket 1, ska rätten genast kalla medlemsbanken, Finansinspektionen samt

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Senaste lydelse 2004:318.

3 Senaste lydelse 2010:1965.

SFS 2011:897

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:897

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

de medlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för
rätten på en bestämd dag, då frågan om skyldighet för banken att träda i
likvidation ska prövas. Kallelsen ska delges banken, om det kan ske på annat
sätt än enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Rätten ska
kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra må-
nader före inställelsedagen.

6 §

I ett ärende enligt 4 § första stycket ska Bolagsverket förelägga

medlemsbanken, Finansinspektionen samt de medlemmar och borgenärer
som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande inom en
viss tid. Föreläggandet ska delges banken om det kan ske på annat sätt än
enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bolagsverket ska
kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra
månader före utgången av den utsatta tiden.

7 §

4

Ett beslut om likvidation ska registreras. En föreningsstämma eller

domstol som beslutar om likvidation ska genast anmäla beslutet till registre-
ringsmyndigheten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och

underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvi-
datorerna träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvida-
tionen.

19 §

5

Om en medlemsbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan

överskott, är banken upplöst när konkursen avslutas.

Var medlemsbanken i likvidation när den försattes i konkurs, ska likvida-

tionen fortsättas enligt 17 §, om konkursen avslutas med överskott.

Överklagande av beslut om likvidation

21 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 4 § första stycket får över-

klagas till tingsrätten i den ort där medlemsbankens styrelse har sitt säte.
Överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för
beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om likvidation har kommit in

till tingsrätten före ikraftträdandet eller om en medlemsbank har försatts i
konkurs och denna har avslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:820.

5 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.