SFS 2011:897 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2011:897 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
110897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

dels att 9 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 4, 5, 7 och 19 §§ samt rubriken närmast före 9 kap. 5 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 9 kap. 4 a, 6 och 21 §§

samt en ny rubrik närmast före 9 kap. 21 § av följande lydelse.

9 kap.

4 §

2

Bolagsverket ska besluta att medlemsbanken ska gå i likvidation, om

tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att banken i stället fått
tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

Rätten ska besluta att medlemsbanken ska gå i likvidation, om
1. medlemsbankens rörelse inte öppnats inom ett år från dess bildande, el-

ler

2. medlemsbanken har försatts i konkurs och denna avslutats med över-

skott.

Ett beslut enligt andra stycket 2 ska fattas i samband med att konkursen

avslutas.

Beslut om likvidation ska dock inte meddelas, om det styrks att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

En fråga om likvidation enligt första stycket eller andra stycket 1 prövas

på ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot, medlem eller
innehavare av förlagsandel.

4 a § Ett beslut om likvidation enligt 4 § gäller omedelbart.

Handläggning av ärenden om likvidation

5 §

3

Görs en ansökan eller en anmälan som avses i 2 § eller 4 § andra

stycket 1, ska rätten genast kalla medlemsbanken, Finansinspektionen samt

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Senaste lydelse 2004:318.

3 Senaste lydelse 2010:1965.

SFS 2011:897

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:897

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

de medlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för
rätten på en bestämd dag, då frågan om skyldighet för banken att träda i
likvidation ska prövas. Kallelsen ska delges banken, om det kan ske på annat
sätt än enligt 38 och 47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Rätten ska
kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra må-
nader före inställelsedagen.

6 §

I ett ärende enligt 4 § första stycket ska Bolagsverket förelägga

medlemsbanken, Finansinspektionen samt de medlemmar och borgenärer
som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande inom en
viss tid. Föreläggandet ska delges banken om det kan ske på annat sätt än
enligt 38 och 47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bolagsverket ska
kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra
månader före utgången av den utsatta tiden.

7 §

4

Ett beslut om likvidation ska registreras. En föreningsstämma eller

domstol som beslutar om likvidation ska genast anmäla beslutet till registre-
ringsmyndigheten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och

underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvi-
datorerna träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvida-
tionen.

19 §

5

Om en medlemsbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan

överskott, är banken upplöst när konkursen avslutas.

Var medlemsbanken i likvidation när den försattes i konkurs, ska likvida-

tionen fortsättas enligt 17 §, om konkursen avslutas med överskott.

�verklagande av beslut om likvidation

21 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 4 § första stycket får över-

klagas till tingsrätten i den ort där medlemsbankens styrelse har sitt säte.
�verklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för
beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller om en ansökan om likvidation har kommit in

till tingsrätten före ikraftträdandet eller om en medlemsbank har försatts i
konkurs och denna har avslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:820.

5 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.