SFS 2007:544 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2007:544 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
070544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

21 §

2

Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett

beslut av nämnden enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsätt-
ning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyl-
digheter enligt denna lag, får nämnden förelägga institutet att vidta rättelse.

Har institutet inte vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får

nämnden besluta att garantin inte längre skall gälla beträffande insättning-
arna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett
EES-land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hem-
land har samtyckt till beslutet. �r det fråga om ett institut från ett land utan-
för EES, får beslut om att garantin inte längre skall gälla meddelas endast
om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om
beslutet.

Har nämnden beslutat att garantin inte längre skall gälla beträffande in-

sättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, skall
nämnden underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om be-
slutet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:320.

SFS 2007:544

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.