SFS 2008:497 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

080497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 a § lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti ska ha följande lydelse.

11 a §

2

Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller

insättningar från konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tilläm-
pas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring en-
ligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra marknadsstör-
ningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen.

Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insätt-

ningar från bara andra än konsumenter, ska garantimyndigheten underrätta
Finansinspektionen enligt 20 § denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2007:1433.

SFS 2008:497

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.