SFS 2008:811 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

080811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag betyder

1.

institut

: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kredit-

marknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappers-
bolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot
kunders medel på konto,

2.

insättare

: den som har en insättning i ett institut,

3.

insättning

: tillgodohavande som avser inlåning på konto,

4.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

5.

garantimyndigheten

: den myndighet som handlägger frågor om insätt-

ningsgarantin.

4 §

3

Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersätt-

ning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag
då ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs

för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock uppgå till sam-
manlagt högst 500 000 kronor för varje institut.

1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på

den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 6 oktober 2008. Den

ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16.

2

Senaste lydelse 2007:1433.

3

Senaste lydelse 2000:95.

SFS 2008:811

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.