SFS 2014:977 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

140977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti ska ha följande lydelse.

13 §

2

Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje

institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för
beslutet.

Avgiften ska motsvara summan av institutets insättningar till den del de

omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst
140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften ska
bestämmas med hänsyn till institutets kapitalrelation enligt artikel 92 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni
2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om änd-
ring av förordning (EU) nr 648/2012

3.

Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte

finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en rän-
tefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande refe-
rensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procent-
enheter.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2007:1433.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:977

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.