SFS 2015:1026 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2015:1026 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
151026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GIEDDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GIEDCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:GIEDCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1571) om <br/>ins�ttningsgaranti;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1995:1571) om in-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�ttningsgaranti</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att nuvarande 3 a � ska betecknas 3 b �,<br/><i>dels</i> att 2, 3 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re nuvarande 3 a � ska s�ttas n�rmast f�re 3 b �,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 3 a, 7, 7 a och 2630 ��,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt n�rmast f�re 26 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>institut</i>: en svensk bank, ett utl�ndskt bankf�retag, ett svenskt kredit-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">marknadsf�retag, ett utl�ndskt kreditf�retag samt ett svenskt v�rdepappersbo-<br/>lag och ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag, om de har tillst�nd att ta emot kun-<br/>ders medel p� konto, </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. <i>ins�ttare</i>: den som har en ins�ttning i ett institut,<br/>3. <i>ins�ttning</i>: tillgodohavande som avser inl�ning p� konto,<br/>4. <i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, <br/>5. <i>garantimyndigheten</i>: den myndighet som handl�gger fr�gor om ins�tt-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsgarantin, och</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. <i>resolutionsmyndigheten</i>: den myndighet som handl�gger fr�gor om reso-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lution enligt lagen (2015:1016) om resolution.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En ins�ttning omfattas av garantin, om ins�ttningen finns hos ett</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">svenskt institut h�r i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett<br/>svenskt institut och inte n�got annat framg�r av 3 a �.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Garantimyndigheten f�r besluta att garantin ocks� ska omfatta ins�ttningar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som finns hos</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. en filial i ett land utanf�r EES till ett svenskt institut, eller <br/>2. en filial h�r i landet till ett utl�ndskt institut.<br/>Beslut enligt andra stycket meddelas efter ans�kan av institutet. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�t-<br/>tande av en ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�-<br/>retag och om �ndring av r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,<br/>2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:811.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2007:1433.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:1026</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:1026</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Om resolutionsmyndigheten �verf�r en ins�ttning som har gjorts i ett</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">institut som f�rsatts i resolution till n�gon annan i enlighet med 17 eller<br/>18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, g�ller f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ins�ttningen omfattas inte l�ngre av den ins�ttningsgaranti som g�ller f�r</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ins�ttningar gjorda i institutet i resolution, om ins�ttningen har �verf�rts i sin<br/>helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin en-<br/>ligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �verf�ringen bara omfattar en del av ins�ttningen och beloppet under-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">stiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 �, uppg�r garantin f�r den<br/>del av ins�ttningen som �r kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan<br/>det belopp som omfattas av garantin enligt 4 � och det �verf�rda beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett institut f�rs�tts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolu-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tion, ska ers�ttning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och<br/>tredje styckena. Ers�ttningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten<br/>anvisar.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade ins�ttningarna<br/>skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 � f�rsta stycket 1 samma lag, om<br/>de inte hade varit undantagna fr�n skuldnedskrivning.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om resolutionsmyndigheten �verf�r en ins�ttning i enlighet med 17</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">19 kap. lagen om resolution, ska ers�ttning betalas med ett belopp som mot-<br/>svarar det som de garanterade ins�ttningarna skulle ha burit om f�rlusterna<br/>hade f�rdelats mellan borgen�rerna enligt f�rm�nsr�ttsordningen.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">resolution till�mpas, f�r medel som omfattas av 15 � tillf�ras vid en kapitali-<br/>sering av ett institut i resolution i den utstr�ckning garanterade ins�ttningar<br/>skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 � f�rsta stycket 2 om<br/>de inte hade varit undantagna fr�n konvertering. I utbyte ska kapitalinstru-<br/>ment erh�llas till ett v�rde som motsvarar de tillf�rda medlen.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionens beslut enligt 8 � f�rsta stycket 1 f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">till Pr�vningsn�mnden f�r st�d till kreditinstitut. Ett �verklagande ska ha<br/>kommit in till n�mnden inom tre arbetsdagar fr�n den dag d� beslutet medde-<br/>lades.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningsn�mnden ska avg�ra �rendet inom tio arbetsdagar fr�n den dag</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">d� �verklagandet kom in till n�mnden. Vid pr�vningen till�mpas 2630 ��.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningsn�mndens beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Pr�vningsn�mnden</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningsn�mnden best�r av tre ledam�ter som utses av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">En av ledam�terna ska f�rordnas till ordf�rande och en till vice ordf�rande.<br/>Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen f�r utse h�gst fyra<br/>ers�ttare f�r ledam�terna i n�mnden. F�rordnandena ska meddelas f�r viss<br/>tid.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse av tidigare 3 a � 2011:829.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Tidigare upph�vd genom 2000:95.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2011:829.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:1026</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ledam�ter och ers�ttare i Pr�vningsn�mnden ska vara svenska medborgare</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">och f�r inte vara under�riga eller i konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare enligt<br/>11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En �tg�rd som bara avser beredande eller avskrivning av ett �rende f�r vid-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tas av ordf�randen eller vice ordf�randen.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">�renden som avses i 25 � inleds hos Pr�vningsn�mnden genom ett</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">�verklagande. Om inte annat f�ljer av denna lag till�mpas 35, 8, 11, 12, 14,<br/>1626, 3032, 38, 39, 41 och 4352 �� f�rvaltningsprocesslagen (1971:291)<br/>p� f�rfarandet hos n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rfarandet vid Pr�vningsn�mnden �r skriftligt. Muntlig f�rhandling</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ska h�llas, om n�mnden anser att det beh�vs eller n�gon part beg�r det och<br/>muntlig f�rhandling inte �r uppenbart obeh�vlig.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Pr�vningsn�mnden f�r avg�ra ett �rende �ven om n�gon part uteblir</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�n en muntlig f�rhandling eller inte kommer in med ett yttrande.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om omr�stning g�ller 16 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga de-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">lar.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1571) om
ins�ttningsgaranti;

utf�rdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1995:1571) om in-

s�ttningsgaranti

dels att nuvarande 3 a � ska betecknas 3 b �,
dels att 2, 3 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re nuvarande 3 a � ska s�ttas n�rmast f�re 3 b �,
dels att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 3 a, 7, 7 a och 2630 ��,

samt n�rmast f�re 26 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

2 �

3

I denna lag betyder

1. institut: en svensk bank, ett utl�ndskt bankf�retag, ett svenskt kredit-

marknadsf�retag, ett utl�ndskt kreditf�retag samt ett svenskt v�rdepappersbo-
lag och ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag, om de har tillst�nd att ta emot kun-
ders medel p� konto,

2. ins�ttare: den som har en ins�ttning i ett institut,
3. ins�ttning: tillgodohavande som avser inl�ning p� konto,
4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
5. garantimyndigheten: den myndighet som handl�gger fr�gor om ins�tt-

ningsgarantin, och

6. resolutionsmyndigheten: den myndighet som handl�gger fr�gor om reso-

lution enligt lagen (2015:1016) om resolution.

3 �

4

En ins�ttning omfattas av garantin, om ins�ttningen finns hos ett

svenskt institut h�r i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett
svenskt institut och inte n�got annat framg�r av 3 a �.

Garantimyndigheten f�r besluta att garantin ocks� ska omfatta ins�ttningar

som finns hos

1. en filial i ett land utanf�r EES till ett svenskt institut, eller
2. en filial h�r i landet till ett utl�ndskt institut.
Beslut enligt andra stycket meddelas efter ans�kan av institutet.

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�t-
tande av en ram f�r �terh�mtning och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�-
retag och om �ndring av r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2008:811.

4 Senaste lydelse 2007:1433.

SFS 2015:1026

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1026

3 a �

5

Om resolutionsmyndigheten �verf�r en ins�ttning som har gjorts i ett

institut som f�rsatts i resolution till n�gon annan i enlighet med 17 eller
18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, g�ller f�ljande.

Ins�ttningen omfattas inte l�ngre av den ins�ttningsgaranti som g�ller f�r

ins�ttningar gjorda i institutet i resolution, om ins�ttningen har �verf�rts i sin
helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin en-
ligt 4 �.

Om �verf�ringen bara omfattar en del av ins�ttningen och beloppet under-

stiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 �, uppg�r garantin f�r den
del av ins�ttningen som �r kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan
det belopp som omfattas av garantin enligt 4 � och det �verf�rda beloppet.

7 �

6

Om ett institut f�rs�tts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolu-

tion, ska ers�ttning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och
tredje styckena. Ers�ttningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten
anvisar.

Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ers�ttning

betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade ins�ttningarna
skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 � f�rsta stycket 1 samma lag, om
de inte hade varit undantagna fr�n skuldnedskrivning.

Om resolutionsmyndigheten �verf�r en ins�ttning i enlighet med 17

19 kap. lagen om resolution, ska ers�ttning betalas med ett belopp som mot-
svarar det som de garanterade ins�ttningarna skulle ha burit om f�rlusterna
hade f�rdelats mellan borgen�rerna enligt f�rm�nsr�ttsordningen.

7 a �

Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om

resolution till�mpas, f�r medel som omfattas av 15 � tillf�ras vid en kapitali-
sering av ett institut i resolution i den utstr�ckning garanterade ins�ttningar
skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 � f�rsta stycket 2 om
de inte hade varit undantagna fr�n konvertering. I utbyte ska kapitalinstru-
ment erh�llas till ett v�rde som motsvarar de tillf�rda medlen.

25 �

7

Finansinspektionens beslut enligt 8 � f�rsta stycket 1 f�r �verklagas

till Pr�vningsn�mnden f�r st�d till kreditinstitut. Ett �verklagande ska ha
kommit in till n�mnden inom tre arbetsdagar fr�n den dag d� beslutet medde-
lades.

Pr�vningsn�mnden ska avg�ra �rendet inom tio arbetsdagar fr�n den dag

d� �verklagandet kom in till n�mnden. Vid pr�vningen till�mpas 2630 ��.

Pr�vningsn�mndens beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Pr�vningsn�mnden

26 �

Pr�vningsn�mnden best�r av tre ledam�ter som utses av regeringen.

En av ledam�terna ska f�rordnas till ordf�rande och en till vice ordf�rande.
Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen f�r utse h�gst fyra
ers�ttare f�r ledam�terna i n�mnden. F�rordnandena ska meddelas f�r viss
tid.

5 Senaste lydelse av tidigare 3 a � 2011:829.

6 Tidigare upph�vd genom 2000:95.

7 Senaste lydelse 2011:829.

background image

3

SFS 2015:1026

Ledam�ter och ers�ttare i Pr�vningsn�mnden ska vara svenska medborgare

och f�r inte vara under�riga eller i konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare enligt
11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

En �tg�rd som bara avser beredande eller avskrivning av ett �rende f�r vid-

tas av ordf�randen eller vice ordf�randen.

27 �

�renden som avses i 25 � inleds hos Pr�vningsn�mnden genom ett

�verklagande. Om inte annat f�ljer av denna lag till�mpas 35, 8, 11, 12, 14,
1626, 3032, 38, 39, 41 och 4352 �� f�rvaltningsprocesslagen (1971:291)
p� f�rfarandet hos n�mnden.

28 �

F�rfarandet vid Pr�vningsn�mnden �r skriftligt. Muntlig f�rhandling

ska h�llas, om n�mnden anser att det beh�vs eller n�gon part beg�r det och
muntlig f�rhandling inte �r uppenbart obeh�vlig.

29 �

Pr�vningsn�mnden f�r avg�ra ett �rende �ven om n�gon part uteblir

fr�n en muntlig f�rhandling eller inte kommer in med ett yttrande.

30 �

I fr�ga om omr�stning g�ller 16 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga de-

lar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.