SFS 2015:1026 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2015:1026 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
151026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti

dels att nuvarande 3 a § ska betecknas 3 b §,
dels att 2, 3 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 3 a § ska sättas närmast före 3 b §,
dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 3 a, 7, 7 a och 26�30 §§,

samt närmast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

3

I denna lag betyder

1. institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kredit-

marknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbo-
lag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kun-
ders medel på konto,

2. insättare: den som har en insättning i ett institut,
3. insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,
4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insätt-

ningsgarantin, och

6. resolutionsmyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om reso-

lution enligt lagen (2015:1016) om resolution.

3 §

4

En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett

svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett
svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.

Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar

som finns hos

1. en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, eller
2. en filial här i landet till ett utländskt institut.
Beslut enligt andra stycket meddelas efter ansökan av institutet.

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2008:811.

4 Senaste lydelse 2007:1433.

SFS 2015:1026

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1026

3 a §

5

Om resolutionsmyndigheten överför en insättning som har gjorts i ett

institut som försatts i resolution till någon annan i enlighet med 17 eller
18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, gäller följande.

Insättningen omfattas inte längre av den insättningsgaranti som gäller för

insättningar gjorda i institutet i resolution, om insättningen har överförts i sin
helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin en-
ligt 4 §.

Om överföringen bara omfattar en del av insättningen och beloppet under-

stiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §, uppgår garantin för den
del av insättningen som är kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan
det belopp som omfattas av garantin enligt 4 § och det överförda beloppet.

7 §

6

Om ett institut försätts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolu-

tion, ska ersättning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och
tredje styckena. Ersättningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten
anvisar.

Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ersättning

betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna
skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 § första stycket 1 samma lag, om
de inte hade varit undantagna från skuldnedskrivning.

Om resolutionsmyndigheten överför en insättning i enlighet med 17�

19 kap. lagen om resolution, ska ersättning betalas med ett belopp som mot-
svarar det som de garanterade insättningarna skulle ha burit om förlusterna
hade fördelats mellan borgenärerna enligt förmånsrättsordningen.

7 a §

Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om

resolution tillämpas, får medel som omfattas av 15 § tillföras vid en kapitali-
sering av ett institut i resolution i den utsträckning garanterade insättningar
skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 § första stycket 2 om
de inte hade varit undantagna från konvertering. I utbyte ska kapitalinstru-
ment erhållas till ett värde som motsvarar de tillförda medlen.

25 §

7

Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 får överklagas

till Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Ett överklagande ska ha
kommit in till nämnden inom tre arbetsdagar från den dag då beslutet medde-
lades.

Prövningsnämnden ska avgöra ärendet inom tio arbetsdagar från den dag

då överklagandet kom in till nämnden. Vid prövningen tillämpas 26�30 §§.

Prövningsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningsnämnden

26 §

Prövningsnämnden består av tre ledamöter som utses av regeringen.

En av ledamöterna ska förordnas till ordförande och en till vice ordförande.
Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen får utse högst fyra
ersättare för ledamöterna i nämnden. Förordnandena ska meddelas för viss
tid.

5 Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2011:829.

6 Tidigare upphävd genom 2000:95.

7 Senaste lydelse 2011:829.

background image

3

SFS 2015:1026

Ledamöter och ersättare i Prövningsnämnden ska vara svenska medborgare

och får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken.

En åtgärd som bara avser beredande eller avskrivning av ett ärende får vid-

tas av ordföranden eller vice ordföranden.

27 §

�renden som avses i 25 § inleds hos Prövningsnämnden genom ett

överklagande. Om inte annat följer av denna lag tillämpas 3�5, 8, 11, 12, 14,
16�26, 30�32, 38, 39, 41 och 43�52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291)
på förfarandet hos nämnden.

28 §

Förfarandet vid Prövningsnämnden är skriftligt. Muntlig förhandling

ska hållas, om nämnden anser att det behövs eller någon part begär det och
muntlig förhandling inte är uppenbart obehövlig.

29 §

Prövningsnämnden får avgöra ett ärende även om någon part uteblir

från en muntlig förhandling eller inte kommer in med ett yttrande.

30 §

I fråga om omröstning gäller 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga de-

lar.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.