SFS 2018:719 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2018-719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om insät nings-

garanti ska ha följande lydelse.

16 §2 Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garanti-

myndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter

som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats

av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbanks-

lagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsban-

ker eller, när det gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepap-

persbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och, när det gäller kredit-

marknadsföreningar, 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter

den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i

övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra

en undersökning hos institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2011:829.

SFS 2018:719

Publicerad

den 8 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.