SFS 2018:804 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2018-804.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

12 §2 Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till

garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar

vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas

av garantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som

motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

1. bestäms enligt 14 § första och andra styckena,

2. bestäms genom ändring av beslut enligt 37–39 §§ förvaltningslagen

(2017:900), eller

3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2016:625.

SFS 2018:804

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.