SFS 2018:1395 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2018-1395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti

dels att rubriken närmast efter 24 § ska utgå,
dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 b § ska sättas närmast före 11 d §.

14 §2 Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår
ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt.
Avgiften ska grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång
och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår

ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt.
Avgiften ska i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§.

Om ett institut helt eller delvis övergår till att omfattas av ett annat insätt-

ningsgarantisystem inom EES, ska de avgifter som institutet har betalat in
enligt 13 § under de senaste tolv månaderna före övergången överföras till
det andra insättningsgarantisystemet. Om övergången avser en del av verk-
samheten, ska avgifter överföras i proportion till överförda insättningar som
omfattas av garantin.

En överföring av avgifter ska inte ske om institutet har uteslutits från

garantin enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Senaste lydelse 2016:625.

SFS

2018:1395

Publicerad
den

4 juli 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.