SFS 2019:749 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2019-749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti ska ha följande lydelse.

5 §2 Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersätt-
ning enligt garantin:

1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. ett tjänstepensionsföretag,
7. en understödsförening,
8. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,

9. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
10. en pensionsfond,
11. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
12. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2017:638.

SFS

2019:749

Publicerad
den

26 november 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.