SFS 2020:177 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2020-177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti

dels att 4, 8 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 25 §, och närmast före 25 § en ny

rubrik av följande lydelse.

4 §3 Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersätt-
ning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag
då ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs

för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje
institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i svenska kronor som följer
av artikel 6.1 och 6.5 i insättningsgarantidirektivet, om inte något annat
följer av 4 c §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om det högsta ersättningsbeloppet.

I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt

institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara
100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i
enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den
nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.

Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom

EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska
den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.

8 §4 Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 §
första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när

1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att
a) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av

institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och

b) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte

endast är tillfällig, eller

2. institutet försätts i konkurs.
Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra

stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets
hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla.

1 Prop. 2019/20:80, bet. 2019/20:FiU38, rskr. 2019/20:192.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättnings-

garantisystem, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:625.

4 Senaste lydelse 2011:829.

SFS

2020:177

Publicerad
den

3 april 2020

background image

2

SFS

2020:177

Ett beslut enligt första stycket 1 ska meddelas inom fem arbetsdagar från

det att Finansinspektionen har funnit att de förutsättningar som anges i 1 a
är uppfyllda.

24 §5 Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna
lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet
25 §
6 Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 gäller omedel-
bart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
2. Det som sägs om det högsta ersättningsbeloppets storlek i 4 § andra

stycket i den äldre lydelsen ska gälla fram till dess att föreskrifter om
beloppet som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer har trätt i kraft.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:625. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

6 Tidigare 25 § upphävd genom 2016:625.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.