SFS 2020:180 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2020-180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti ska ha följande lydelse.

17 §2 Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursför-
valtaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att
betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det
biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket, och
2. att vissa uppgifter som enligt 16 § ska lämnas till garantimyndigheten

i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2011:829.

SFS

2020:180

Publicerad
den

3 april 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.