SFS 2000:95 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2000:95 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
000095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 9 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1571) om in-

sättningsgaranti

dels

att 7 § skall upphöra att gälla,

dels

att 4 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 a och 4 b §§, av föl-

jande lydelse.

4 §

Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning

motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då
ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs

för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock uppgå till sam-
manlagt högst 250 000 kronor för varje institut.

4 a §

Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt, skall panthava-

ren ha panträtt i ersättningen.

4 b §

Ett krav avseende tillgångar, som enligt en lagakraftvunnen dom har

varit föremål för brott enligt 9 kap. 6, 6 a, 7 eller 7 a § brottsbalken, skall
inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.

Om åtal har väckts för brott enligt första stycket avseende viss insättning

och ersättning begärs för insättningen, skall Insättningsgarantinämnden be-
sluta att ersättning tills vidare inte skall betalas ut.

14 §

Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår

skall avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt.
Avgiften skall grundas på summan av institutets insättningar vid årets ut-
gång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.

Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår

skall avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt.
Avgiften skall i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§.

1

Prop. 1999/2000:36, bet. 1999/2000:FiU14, rskr. 1999/2000:140.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system

för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.5.1994, s. 5, Celex 394L0019).

SFS 2000:95

Utkom från trycket
den 21 mars 2000

background image

2

SFS 2000:95

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.