SFS 2020:668 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2020-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti ska ha följande lydelse.

16 §2 Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till
garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De
uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska
ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap.
1 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller
8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter

den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i
övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra

en undersökning hos institutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2018:719.

SFS

2020:668

Publicerad
den

30 juni 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.