SFS 1999:161 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 1999:161 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
990161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 18 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

19 §

2

I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder staten in i

in-

sättarens

rätt mot institutet

med företrädesrätt framför insättaren intill det ut-

givna beloppet.

När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med anledning av

att ett svenskt institut försatts i konkurs träder det utländska garantisystemet
in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill
det utgivna beloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131.

2

Senaste lydelse 1997:119.

SFS 1999:161

Utkom från trycket
den 8 april 1999

3*

SFS 1999:157�172

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.