SFS 2000:188 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2000:188 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
000188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

13 §

2

Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp varje institut skall

betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en månad från dagen för beslutet.

Avgiften skall motsvara summan av institutets insättningar till den del de

omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 80 procent och högst 120 pro-
cent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra eller tredje stycket. Avgiften
skall bestämmas med hänsyn till institutets kapitaltäckningsgrad, beräknad
enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det

inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt
en räntefot som motsvarar det av Riksgäldskontoret fastställda, vid varje tid
gällande diskontot med tillägg av åtta procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. �ldre föreskrifter gäller för be-

räkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

2

Senaste lydelse 1997:119.

SFS 2000:188

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.