SFS 2002:358 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2002:358 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
020358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

13 §

2

Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp varje institut skall

betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en månad från dagen för beslutet.

Avgiften skall motsvara summan av institutets insättningar till den del de

omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 pro-
cent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra eller tredje stycket. Avgiften
skall bestämmas med hänsyn till institutets kapitaltäckningsgrad, beräknad
enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det

inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt
en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gäl-
lande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För beräkning av ränta som avser

tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.

2

Senaste lydelse 2000:815.

SFS 2002:358

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.